• 03 PAŪ 18

  Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej

  Goleniów, dnia 02 października 2018 rok

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM

  Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z. o.o. ogłasza
  przetarg pisemny (nr sprawy SCM/1/2018/GS)
  na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goleniowie
  tj. części działki o nr 214/2 obręb 3 Goleniów o powierzchni 372 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

  1. Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej Spółki,
  2. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający warunki określone w Regulaminie przetargu.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 19 października 2018 roku o godzinie 9.00 (ofertę w zapieczętowanej i oznaczonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres Spółki).
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki przy ul. Nowogardzkiej 2 w Goleniowie w budynku administracyjnym w Sali konferencyjnej. W przypadku zaistnienia przyczyny określonej w Regulaminie przetargu upoważniającej Spółkę do przeprowadzenia negocjacji, odbędą się one w dniu 15 października 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w budynku administracyjnym w Sali konferencyjnej.
  5. Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela: mgr inż. Małgorzata Radoń telefon: 914664304.
  6. Cena regulaminu wynosi 10,00 zł.
  7. Bez podania przyczyny Organizator przetargu może odwołać przetarg lub unieważnić go na każdym etapie.t medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło

  SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prezes Zarządu
  Tomasz Sroka

  1. Regulamin przetargu – dzierżawa terenu
  2. Umowa do przetargu dzierżawa terenu zaopiniowana 01.10.2018
Skip to content