Wstęp do deklaracji

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.szpitalgoleniow.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • na stronie częściowo brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • część udostępnionej treści nie została przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników, pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • pliki opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: _____________ – koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, _____________ – koordynator dostępności cyfrowej.
 • E-mail: sekretariat@szpitalgoleniow.pl
 • Telefon: 91 4664 301 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek A (Szpital) mieszczący się przy ul. Nowogardzka 2 w Goleniowie wyposażony jest w:

 • windę, znajdującą się w centralnej części budynku (po wejściu do windy, po stronie lewej i prawej znajdują się zestawy 9 przycisków. Przyciski ponumerowane są odpowiednio: 0-przycisk kierujący na poziom 0 (parter) gdzie znajduje się Izba Przyjęć, Laboratorium, Pracownie RTG, gabinet Medycyny Pracy. Następnie 1-przycisk kierujący na pierwsze piętro budynku, gdzie znajduje się Oddział Internistyczny, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Następnie 2-przycisk kierujący na piętro drugie budynku, gdzie znajduje się Oddział Chirurgiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodkowy oraz Blok Operacyjny. Dostępne są również przyciski alarmowe, wentylacji oraz przyciski otwierania i zamykania drzwi windy. Przyciski usytuowane są na wysokości około metra),
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek B (POZ) mieszczący się przy ul. Nowogardzka 2 w Goleniowie wyposażony jest w domofon, znajdujący się przy wejściu do budynku oraz podjazd dla wózków. Dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek C (ZOL) mieszczący się przy ul. Nowogardzka 2 w Goleniowie wyposażony jest w domofon, znajdujący się przy wejściu do budynku, podjazd dla wózków oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek D (Administracja) mieszczący się przy ul. Nowogardzka 2 w Goleniowie wyposażony jest w domofon, znajdujący się przy wejściu do budynku, podjazd dla wózków oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek E (Zaopatrzenie / Zamówienia publiczne / ASI) mieszczący się przy ul. Nowogardzka 2 w Goleniowie nie jest wyposażony w podjazd dla wózków.

Zakład Rehabilitacji mieszczący się w budynku Basenu Krytego „Fala” przy ul. Niepodległości 1 w Goleniowie wyposażony jest w domofon, znajdujący się przy wejściu do budynku, podjazd dla wózków, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31

 


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 2021

Skip to content