O LABORATORIUM

Laboratorium Analityczne SCM w Goleniowie świadczy kompleksowe usługi diagnostyczne w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej na rzecz szpitala , przychodni POZ , Nocnej i Świątecznej opieki Zdrowotnej oraz zleceniodawców i pacjentów ambulatoryjnych.
Nadrzędnym celem działalności Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług, realizowanych zgodnie z przepisami prawa i gwarantującej spełnienie oczekiwań klientów.
Laboratorium posiada Politykę Jakości w której deklaruje niezależność, rzetelność i bezstronność świadczonych usług w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o skuteczne i efektywne zarządzanie zgodnie z wymogami krajowych przepisów prawnych oraz regulacjami wewnętrznymi.
Lokalizacja Laboratorium i punktu pobrań jest ustanowiona w sposób zapewniający realizację zakresu prac bez szkody dla jakości usług laboratoryjnych, z zabezpieczeniem procedur kontroli jakości analitycznej, z zachowaniem ich poufności, z zapewnieniem bezpieczeństwa personelu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów.

Badania wykonywane są na rzecz pacjentów szpitalnych całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Pacjenci ambulatoryjni obsługiwani są zgodnie z harmonogramem pracy punktu pobrań tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 18:30, sobota – niedziela od 07:30-12:30.
W ramach Laboratorium Analitycznego działają następujące pracownie:
– pracownia biochemii i immunochemii, koagulologii
– pracownia hematologi ,
– pracownia analityki ogólnej,
– pracownia transfuzjologi,
– Bank krwi.

Procesy badawcze są podstawowym procesem realizowanym w laboratorium. Prowadzą one do ustalenia obecności, składu jakościowego , ilościowego lub aktywności poszczególnych analitów w materiale biologicznym pacjenta w celu wydania sprawozdania z badania laboratoryjnego z zakresu biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, transfuzjologii.
Badania specjalistyczne, które nie są wykonywane na miejscu w Laboratorium Analitycznym SCM w Goleniowie na zasadzie podwykonawstwa badań, są kierowane do kwalifikowanych podwykonawców.

Każda pracownia ma wyznaczonego opiekuna pracowni oraz zastępcę: posiadają oni kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy. W pracowniach pracują diagności laboratoryjni oraz starsi technicy analityki medycznej . Nad całością czuwa Kierownik laboratorium.
Kierownik laboratorium wraz z pracownikami utrzymują wysoki poziom jakości badań laboratoryjnych i ich wiarygodność poprzez szkolenia, okresową ocenę umiejętności personelu i stałe ich doskonalenie.

Podstawowym celem laboratorium jest zapewnienie jak najwyższej jakości usługi laboratoryjnej- wydanie wiarygodnego sprawozdania z badań laboratoryjnych.
Analityczną poprawność otrzymywanych wyników, laboratorium zapewnia poprzez wdrożenie programu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, a także poprzez udział w zewnętrznych programach porównań międzylaboratoryjnych- badaniach biegłości. W celu weryfikowania osiągania zamierzonej jakości wyników badań jest wdrożony w laboratorium wewnętrzny system kontroli jakości. Udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej , w których pod uwagę bierze się wiele laboratoriów można obiektywnie porównać wyniki w zależności od metody ich wykonania, aparatury , odczynników. Taka kontrola pozwala ocenić wpływ stałych czynników pracy laboratorium na poprawność ustawienia wdrożonych w laboratorium metod badawczych.


PERSONEL LABORATORIUM

Kierownik laboratorium mgr Sylwia Walniczek specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr Małgorzata Nowaczyk diagnosta laboratoryjny
Beata Chojnacka st. technik analityki medycznej
Urszula Chilkiewicz st. technik analityki medycznej
Elżbieta Kidyba st. technik analityki medycznej
Ewa Świadek st. technik analityki medycznej
Ewa Drozdowska st. technik analityki medycznej
Monika Krowica st. technik analityki medycznej
Aneta Zielińska st. technik analityki medycznej


KONTAKT

Kierownik laboratorium 573 808 331
Laboratorium 573 808 330
Punkt pobrań 573 808 377


MATERIAŁY DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej


CENNIK

Laboratorium


 

HEMATOLOGIA

 

3. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF: 13,50 zł


4. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF + retikulocyty: 20,00 zł


5. Rozmaz krwi obwodowej – metoda mikroskopowa: 20,00 zł


6. Krwinki płytkowe pobrane na tromboexact: 15,00 zł


7. Odczyn Biernackiego ( OB ): 10,00 zł


8. Mielogram: 130,00 zł


 

ANALITYKA OGÓLNA

 

9. Badanie ogólne moczu: 13,00 zł


10. Białko Bence a -Jonesa w moczu: 21,00 zł


11. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne: 32,00 zł


12. Płyn z jam ciała – badanie ogólne: 33,00 zł


13. Badanie ogólne kału: 25,00 zł


14. Kalprotektyna w kale: 60,00 zł


15. Krew utajona w kale: 20,00 zł


16. Badanie kału na jaja pasożytów: 30,00 zł


17. Wymaz z okolic odbytu na obecność jaj owsików: 28,00 zł


18. Test na antygen lamblii w kale: 30,00 zł


19. Badanie kału na obecność antygenu Rotawirusów i Adenowirusów: 20,00 zł


20. Wykrycie obecności Antygenu Helicobacter pylori w kale: 30,00 zł


21. Wykrycie obecności Antygenu Campylobacter spp. w kale: 30,00 zł


22. Wykrycie obecności Antygenu Norowirusów w kale: 45,00 zł


23. Wykrycie obecności Antygenu wirusa RSV w wydzielinie z dróg oddechowych: 55,00 zł


24. Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale: 70,00 zł


25. Grypa A/B ( test jakościowy ): 50,00 zł


26. Narkotyki w moczu ( 10 narkotyków – test jakościowy ): 50,00 zł


27. Badanie w kierunku Demodex follikulorum: 30,00 zł


28. Antygen Streptococcus A: 50,00 zł


 

KOAGULOLOGIA

 

28. Antytrombina III ( aktywność ): 32,00 zł


29. Białko C: 80,00 zł


30. Białko S: 110,00 zł


31. APC-R- Oporność na aktywne Białko C ( APCR ): 60,00 zł


32. Antykoagulant tocznia – test przesiewowy: 60,00 zł


33. Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia: 140,00 zł


34. HIT- małopłytkowość poheparynowa ( HIT): 180,00 zł


35. Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ): 13,00 zł


36. Czas protrombinowy i wskaźnik INR: 13,00 zł


37. Czas trombinowy ( TT ): 20,00 zł


38. D-DIMER – ilościowo: 40,00 zł


39. Fibrynogen: 15,00 zł


40. Czynnik von Willebranda – aktywność: 100,00 zł


41. Czynnik von Willebranda – steżenie: 70,00 zł


 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: surowica)

 

42. Albumina: 12,00 zł


43. ALT – Aminotransferaza alaninowa: 11,00 zł


44. AST – Aminotransferaza asparaginowa: 11,00 zł


45. ALT + AST: 20,00 zł


46. Amylaza: 12,00 zł


47. Białko całkowite: 12,00 zł


48. Białko C-reaktywne ( CRP ): 17,00 zł


49. Czynnik reumatoidalny ( RF ): 25,00 zł


50. Antystreptolizyna O ( ASO ): 25,00 zł


51. Bilirubina całkowita: 12,00 zł


52. Bilirubina zestryfikowana: 15,00 zł


53. Cholinesteraza: 20,00 zł


54. Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ): 16,00 zł


55. Fosfataza alkaliczna ( ALP ): 12,00 zł


56. GGTP- Gamma-glutamylotranspeptydaza: 12,00 zł


57. Próby wątrobowe ( AST + ALT + BILIRUBINA ): 30,00 zł


58. CK- Kinaza fosfokreatynowa: 15,00 zł


59. CK MB – Kinaza fosfokreatynowa izoenzym MB: 20,00 zł


60. Glukoza w surowicy: 11,00 zł


61. Kreatynina: 12,00 zł


62. Kwas moczowy: 11,00 zł


63. Lipaza: 20,00 zł


64. Mocznik: 12,00 zł


65. Cholesterol całkowity (CHOL ): 12,00 zł


66. Cholesterol HDL: 13,00 zł


67. Cholesterol LDL: 13,00 zł


68. Triglicerydy ( TG ): 13,00 zł


69. Lipoproteina a – LP(a): 35,00 zł


70. Profil lipidowy ( CHOL + HDL +LDL +TG ): 40,00 zł


71. Fosfor w surowicy: 12,00 zł


72. Magnez w surowicy: 12,00 zł


73. Wapń całkowity w surowicy: 12,00 zł


74. Wapń zjonizowany w surowicy: 20,00 zł


75. Żelazo: 12,00 zł


76. Krzywa żelazowa ( 0, 30, 60, 120, 180, 360 minut ): 60,00 zł


77. Całkowita zdolność wiązania żelaza ( TIBC ): 20,00 zł


78. Transferyna: 32,00 zł


79. Alkohol w surowicy : etanol: 40,00 zł


80. Osmolalność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 28,00 zł


81. Osmolarność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 28,00 zł


82. Jonogram : sód –potas-chlorki w surowicy: 20,00 zł


83. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej ( gazometria ): 24,00 zł


 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: mocz)

 

84. Albumina w moczu: 16,00 zł


85. Amylaza w moczu: 14,00 zł


86. Kreatynina w moczu: 14,00 zł


87. Wskażnik albumina/kreatynina ( ACR ): 20,00 zł


88. Klirens kreatyniny – DZM: 20,00 zł


89. Białko w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


90. Kwas moczowy w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


91. Fosfor w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


92. Glukoza w moczu –próbka jednorazowa: 14,00 zł


93. Magnez w moczu – próbka jednorazowa: 18,00 zł


94. Mocznik w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


95. Jonogram : sód – potas – chlorki w moczu – próbka jednorazowa: 25,00 zł


96. Wapń całkowity w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


97. Dobowe wydalanie białka – DZM: 12,00 zł


98. Dobowe wydalanie sodu – potasu – chlorków – DZM: 14,00 zł


99. Dobowe wydalanie glukozy – DZM: 25,00 zł


100. Dobowe wydalanie fosforu – DZM: 14,00 zł


101. Dobowe wydalanie kwasu moczowego – DZM: 14,00 zł


102. Dobowe wydalanie magnezu – DZM: 14,00 zł


103. Dobowe wydalanie mocznika – DZM: 14,00 zł


104. Dobowe wydalanie wapnia – DZM: 14,00 zł


105. Dobowe wydalanie kreatyniny – DZM: 14,00 zł


106. Osmolalność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 28,00 zł


107. Osmolarność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 28,00 zł


 

BADANIA WYKONYWANE W OSOCZU LUB KRWI PEŁNEJ

 

108. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo i po 2 h ) – 2 punktowa: 22,00 zł


109. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo , po 1 h i po 2 h ) – 3 punktowa: 33,00 zł


110. Hemoglobina glikowana – HbA1C w krwi pełnej: 38,00 zł


111. Amoniak w osoczu: 35,00 zł


112. Mleczany ( EDTA + fluorek ): 22,00 zł


113. Glukoza w osoczu: 11,00 zł


 

IMMUNOCHEMIA

 

114. AFP – Alfa-fetoproteina: 41,00 zł


115. CA 15-3 – antygen nowotworowy CA 15-3: 41,00 zł


116. CA 19-9 – antygen nowotworowy CA 19-9: 41,00 zł


117. CEA – antygen karcynoembrionalny: 41,00 zł


118. CA 125 – antygen nowotworowy CA 125: 41,00 zł


119. HE-4 – marker raka jajnika: 65,00 zł


120. Wskaźnik ROMA (CA125+HE4): 106,00 zł


121. BHCG – Beta-gonadotropina kosmówkowa: 37,00 zł


122. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – całkowity (PSA ): 35,00 zł


123. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – wolny: 40,00 zł


124. Troponina hs-TnT: 30,00 zł


125. N-końcowy pro-peptydnatriuretyczny typu B (NT-pro BNP ): 110,00 zł


126. Witamina 25(OH)D3: 53,00 zł


127. Witamina B12: 40,00 zł


128. Kwas foliowy: 40,00 zł


129. Przeciwciała cyklicznego peptydu cytruliny (a-CCP): 60,00 zł


130. Homocysteina: 65,00 zł


131. Ferrytyna: 35,00 zł


132. Parathormon w osoczu EDTA: 40,00 zł


133. Kalcytonina: 65,00 zł


134. Prokalcytonina: 70,00 zł


135. Interleukina 6: 50,00 zł


136. Cyklosporyna A: 80,00 zł


137. Erytropoetyna: 60,00 zł


138. Wankomycyna: 60,00 zł


139. Karbamazepina: 45,00 zł


140. Kwas walproinowy: 50,00 zł


141. Insulina: 40,00 zł


142. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 2 pkt. (0, 120 minut ): 80,00 zł


143. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 3 pkt. (0, 60,120 minut): 120,00 zł


144. Peptyd C: 50,00 zł


145. Prolaktyna: 30,00 zł


146. Test z metoclopramidem PRL I i PRL II: 60,00 zł


147. Estradiol: 33,00 zł


148. Lutropina ( LH ): 33,00 zł


149. Folitropina ( FSH ): 33,00 zł


150. Progesteron ( PRG ): 33,00 zł


151. Testosteron: 34,00 zł


152. 17-Hydroksyprogesteron: 50,00 zł


153. SHBG – Białko wiążące hormony płciowe: 40,00 zł


154. AMH – Hormon antymullerowski: 160,00 zł


155. DHEA-S – Siarczan dehydroepiandrosteronu: 40,00 zł


156. Androstendion: 52,00 zł


157. Aldosteron: 55,00 zł


158. Kortyzol: 42,00 zł


159. Hormon adrenokortykotropowy (ACTH): 45,00 zł


160. Hormon wzrostu- Somatotropina GH: 35,00 zł


161. TSH – Tyreotropina: 26,00 zł


162. FT4 – Tyroksyna wolna: 28,00 zł


163. FT3 – Trójjodotyronina wolna: 28,00 zł


164. Testy tarczycowe ( TSH+FT4+FT3 ): 75,00 zł


165. aTPO – Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej: 42,00 zł


166. aTG – Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie: 42,00 zł


167. Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH ( ATSHR ): 80,00 zł


168. Tyreoglobulina: 60,00 zł


169. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-I: 55,00 zł


170. Ceruloplazmina: 40,00 zł


171. Poziom litu: 35,00 zł


172. Poziom jodu: 300,00 zł


173. Poziom cynku , ilościowo: 70,00 zł


174. Poziom miedzi ilościowo: 45,00 zł


175. Poziom ołowiu, ilościowo: 90,00 zł


176. Oznaczenie przeciwciał anty SARS-CoV-2: 100,00 zł


 

WIRUSOLOGIA

 

177. Antygen HBs: 25,00 zł


178. Przeciwciała anty HBs: 37,00 zł


179. Przeciwciała anty HBc klasy IgM: 55,00 zł


180. Przeciwciała anty HBc klasy IgG: 55,00 zł


181. Przeciwciała anty HCV: 38,00 zł


182. Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 i antygen p24: 40,00 zł


183. Test potwierdzenia HIV – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni ): 300,00 zł


184. Test potwierdzenia HBsAg – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 70,00 zł


185. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgM – test jakościowy: 40,00 zł


186. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgG – test ilościowy: 40,00 zł


187. Toxoplazmoza IgM+ IgG: 80,00 zł


188. Badanie poziomu awidnościI gG przeciwko Toxoplazma: 55,00 zł


189. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM: 40,00 zł


190. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG: 40,00 zł


191. Różyczka IgM+IgG: 80,00 zł


192. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgM: 40,00 zł


193. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgG: 40,00 zł


194. Cytomegalia IgM+IgG: 80,00 zł


195. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgM: 45,00 zł


196. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgG: 45,00 zł


197. Borelioza IgM +IgG: 90,00 zł


198. Borelioza IgM met. Western-blot: 120,00 zł


199. Borelioza IgG met. Western-blot: 120,00 zł


200. Odczyn serologiczny do diagnozowania kiły: 15,00 zł


201. Test potwierdzenia kiły – badanie o dłuższym czasie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 80,00 zł


202. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgM: 65,00 zł


203. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgG: 65,00 zł


204. Przeciwciała anty HAV IgM: 72,00 zł


205. Przeciwciała przeciwko Giardia ( Lamblia ) – IgG, IgM: 156,00 zł


206. EBV ( Epstein – Barr virus ) VCA IgM: 70,00 zł


207. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EBNA: 70,00 zł


208. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EA: 70,00 zł


209. Babeszjoza IgM: 204,00 zł


210. Babeszjoza IgG: 204,00 zł


211. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgA: 60,00 zł


212. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgG: 60,00 zł


213. Ospa IgM: 60,00 zł


214. Ospa IgG: 60,00 zł


215. Bruceloza IgM: 110,00 zł


216. Bruceloza IgG: 110,00 zł


217. Chlamydia trachomatis IgA: 50,00 zł


218. Chlamydia trachomatis IgG: 50,00 zł


219. Chlamydia trachomatis IgM: 50,00 zł


220. Yersinia enterocolitica IgA: 75,00 zł


221. Yersinia enterocolitica IgG: 75,00 zł


222. Yersinia enterocolitica IgM: 75,00 zł


223. Yersinia enterocolitica IgA , IgM, IgG: 195,00 zł


224. Mycoplazma pneumoniae IgM: 52,00 zł


225. Mycoplazma pneumoniae IgG: 52,00 zł


226. Chlamydia pneumoniae IgM: 78,00 zł


227. Chlamydia pneumoniae IgG: 54,00 zł


228. Przeciwciała przeciwko kardiolipinie ( IgG ,IgM ): 54,00 zł


229. Przeciwciała przeciwko beta 2-glikoproteinie ( IgM,IgG ): 76,00 zł


230. Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA i IgG met.Elisa: 120,00 zł


231. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG i IgM – CELIAKIA: 126,00 zł


232. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgA met.IIF: 60,00 zł


233. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG met.IIF: 66,00 zł


234. Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kw.glutaminowego ( anty GAD ) IgG – ilościowo: 60,00 zł


235. ANA 1 met.IIF , test przesiewowy: 55,00 zł


236. ANA 2 met.IIF i DID ENA screening: 96,00 zł


237. ANA 3 met. immunoblot ( 16 alergenów ): 138,00 zł


238. Coronavirus SARS-CoV-2- jakościowo: 400,00 zł


239. Wirus EBV IgG EA: 70,00 zł

 

BIAŁKA

 

239. Immunoglobulina A: 26,00 zł


240. Immunoglobulina G: 26,00 zł


241. Immunoglobulina M: 26,00 zł


242. Proteinogram w surowicy: 20,00 zł


243. Immunofiksacja w surowicy: 120,00 zł


244. Immunofiksacja w moczu: 170,00 zł


245. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda: 160,00 zł


246. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu: 180,00 zł


247. Immunoglobulina E całkowita: 36,00 zł


248. Beta 2 mikroglobulina: 48,00 zł


249. Aspergillus- antygen krążący: 200,00 zł


250. PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH ( 21 alergenów ) ALERGOLOGIA: 156,00 zł


251. PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH ( 21 alergenów ): 156,00 zł


252. PANEL ALERGENÓW MIESZANY ( PEDIATRYCZNY )- 28 alergenów: 156,00 zł


253. IgE sp. – jeden składnik: 45,00 zł


254. IgE sp. – mieszanka – jeden typ: 55,00 zł


255. Yersinia spp. IgM: 60,00 zł


256. Yersinia spp. IgG: 60,00 zł


 

SEROLOGIA

 

257. Grupa krwi: 40,00 zł


258. Pośredni test antyglobulinowy:- PTA 40,00 zł


259. Bezpośredni test antyglobulinowy: – BTA 30,00 zł


260. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty – D: 50,00 zł


261. Próba zgodności serologicznej – 1 jednostka: 32,00 zł


262. Próba zgodności serologicznej – 2 jednostki: 60,00 zł


263. Próba zgodności serologicznej – 3 jednostki: 89,00 zł


264. Próba zgodności serologicznej – 4 jednostki: 118,00 zł


265. Próba zgodności serologicznej – 5 jednostek: 146,00 zł


266. Próba zgodności serologicznej – 6 jednostek: 175,00 zł


 

INNE

 

266. Pojemnik na mocz: 1,00 zł


 

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

266. Pakiet profilaktyka (Morfolofia, OB., Na, K, Cl,Wapń, Magnez, Profil lipidowy, Glukoza, Mocznik, Kreatynina, TSH): 135,00 zł


267. Pakiet zdrowa kobieta 20+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 290,00 zł


268. Pakiet zdrowa kobieta 30+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat): 447,00 zł


269. Pakiet zdrowa kobieta 40+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, GGTP, Insulina): 519,00 zł


270. Pakiet zdrowy mężczyzna 20+(Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 291,00 zł


271. Pakiet zdrowy mężczyzna 30+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat): 363,00 zł


272. Pakiet zdrowy mężczyzna 40+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, kwas moczowy, PSA, GGTP, Fosor): 449,00 zł


273. Pakiet hormony kobiece (Estradiol, FSH, Progesteron, LH): 112,00 zł


274. Pakiet zaburzenia miesiączkowania (Estradiol, FSH, Progesteron, PRL, LH): 138,00 zł


275. Pakiet kobiet w ciąży (Morfologia krwi, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Różyczka IgM, Różyczka IgG, CMV IgG, CMV IgM, Ag HBS, WR-kiła, Grupa krwi, TSH, Żelazo, anty-HIV): 460,00 zł


276. Pakiet kobiet przed ciążą (Morfologia krwi, TSH, FT4, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Wapń, CMV IgG, CMV IgM, kwas foliowy, Różyczka IgM, Różyczka IgG, Żelazo, Witamina 25 (OH)D3, anty-HIV, AG HBS): 460,00 zł


277. Pakiet antykoncepcja hormonalna (Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Czas protrombinowy, D-Dimery, APTT): 122,00 zł


278. Pakiet zdrowe serce (Homocysteina, CRP, Profil lipidowy, Glukoza, Kwas mocz., NT-pro-BNP, D-Dimery, CK-MB, Elektrolity (Na, K, Cl)): 265,00 zł


279. Pakiet hormony męskie (FSH, LH, PRL, TSH, Testosteron): 133,00 zł


280. Pakiet lipidowy (Profil lipidowy, kwas moczowy): 41,00 zł


281. Pakiet zdrowe dziecko (Morfologia krwi, CRP, ASO, Fosfataza zasadowa, Wapń, IgE całkowite, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, TSH, Żelazo, Glukoza, Kreatynina): 193,00 zł


282. Pakiet cukrzycowy (Glukoza, HbA1C): 42,00 zł


283. Pakiet tarczyca (TSH, FT3, FT4): 70,00 zł


284. Pakiet tarczyca plus (TSH, FT3, FT4, aTPO, aTG): 141,00 zł


285. Pakiet zdrowe jelita ( Kalprotektyna, Krew utajona, Kał badanie ogólne): 84,00 zł


286. Pakiet zdrowa wątroba (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, p/c anty-HCV, Ag HBS): 106,00 zł


287. Pakiet zdrowa trzustka (Amylaza, Glukoza, Lipaza, profil lipidowy): 66,00 zł


288. Pakiet metaboliczny (Glukoza, Profil lipidowy, Kreatynina, Mocznik, Białko całkowite, Albuminy, Bilirubina całkowita, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Żelazo, Aspat, Alat, Dehydrogenaza mleczanowa, TSH): 175,00 zł


289. Pakiet zdrowe nerki ( Elektrolity (NA, K, Cl),Mocznik, Kreatynina, kwas moczowy, Białko całkowite): 54,00 zł


290. Pakiet reumatyczny (ASO, CRP, Morfologia krwi, RF, kwas moczowy, aCCP, ANA): 160,00 zł


291. Pakiet osteoporoza (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Wapń, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, Parathormon): 120,00 zł


292. Pakiet elektrolity (Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez,Wapń, Fosfor): 45,00 zł


293. Pakiet niedokrwistość (Morfologia krwi, Żelazo, Ferrytyna, Transferyna, OB., Witamina B12, Kwas foliowy): 150,00 zł


294. Pakiet insulinooporność (Glukoza, Insulina, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Amylaza, HbA1C, Profil lipidowy, Kwas moczowy): 160,00 zł


295. Pakiet Insulinooporność plus (Krzywa cukrowa 3 pkt, Krzywa insulinowa 2 pkt, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Amylaza, HbA1C, Lipaza, Fosfataza zasadowa, TSH, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Witamina B12, Witamina25(OH)D3, Ferrytyna, Kortyzol, Kwas moczowy): 475,00 zł


296. Pakiet stres (Morfologia krwi, Profil lipidowy, TSH, Ferrytyna, Wapń, Magnez, Witamina 25(OH)D3, Kortyzol, Witamina B12, Kwas foliowy, Prolaktyna, Testosteron): 320,00 zł


297. Pakiet zdrowy mózg (Morfolofia, Glukoza, Profil lipidowy, Jonogram, APTT, Czas protrombinowy): 63,00 zł


Pracownia bakteriologiczna


1. Badanie bakteriologiczne kału (kolonizacja): 50,00 zł


2. Badanie bakteriologiczne kału u dzieci do lat 3 w kierunku Salmonella, Shigella + EPEC (enteropatogenne E.coli): 75,00 zł


3. Badanie kału w kierunku Candida: 30,00 zł


4. Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) wymazów pochwa/odbyt: 70,00 zł


5. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz z nosa, gardła – posiew ujemny lub flora fizjologiczna: 61,00 zł


6. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena praparatu bezposredniego +antybiogram: 75,00 zł


7. Posiew moczu: 36,00 zł


8. Posiew mykologiczny: 35,00 zł


W celu odwołania wizyty POZ prosimy o kontakt pod numerem 512 532 504 lub adres e-mail rezygnacja.wizyty@szpitalgoleniow.pl
Skip to content