Polityka Ochrony Danych Osobowych
w Szpitalnym Centrum Medycznym sp. z o.o. (dalej SCM)

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Nowogardzkiej 2 w Goleniowie (72-100).

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się pod adresem:

 • iod@szpitalgoleniow.pl
 • siedziby Administratora

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas realizacji świadczeń medycznych w SCM, wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu realizacji świadczeń medycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i d oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO. Dane są nam niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego związanego z prowadzeniem dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ochrony Państwa żywotnych interesów związanych ze zdrowiem.
 • w celu zawarcia i wykonywania zawartych z nami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa o zamówieniach publicznych, podatkowego i rachunkowego czy prawa pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. kontaktowania się z Państwem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszym obiekcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

W przypadku wyrażania dodatkowej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy iod@szpitlgoleniow.pl lub na adres siedziby Administratora.

V. Odbiorcy danych

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI. Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane:

 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: iod@szpitalgoleniow.pl
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji….

IX. Dane osobowe w portalach społecznościowych

Prowadzimy profil na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/scmgoleniow

w celu kontaktowania się z jego użytkownikami oraz prezentowaniu naszej działalności, a także w celach statystycznych i analitycznych – realizując w ten sposób nasz prawnie uzasadniony interes zg. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Za pośrednictwem portalu przeprowadzamy konkursy i akcje przybliżające naszą działalność, przy czym jeśli użytkownik bierze w nich udział, to odbywa się to dobrowolnie.

Do przetwarzania danych osobowych użytkownika dochodzi podczas odwiedzin naszego profilu na FB, w tym wejścia w interakcje na naszym profilu poprzez polubienie, skomentowanie czy przesłanie wiadomości – polubienia i komentarze są widoczne dla innych użytkowników.

Dane osobowe przechowywane są u nas do czasu zgłoszenia sprzeciwu na ich dalsze przetwarzanie -odbywa się to poprzez odkliknięcie „lubię” lub usunięcie komentarza do wpisu, po czym przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas szczególnymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Portal społecznościowy FB posiada własne polityki ochrony danych, więc przetwarzanie danych widocznych na naszym profilu podlega również tymże politykom, przy czym szczegółowe ich zasady dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

X. Klauzule informacyjne do pobrania:

XI. Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.

Skip to content