Informacja o warunkach udzielania teleporad udzielanych w ramach POZ z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym;

informacja określa

 

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ

 

Teleporady w ramach POZ w jednostce udzielane są przy użyciu:

  • połączeń telefonicznych realizowanych przez zewnętrznego operatora – Pacjent łączy się za pośrednictwem sieci telefonicznej na wskazanym numerem telefonu Jednostki. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

Sposób ustalenia terminu teleporady oraz sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia:

 

Termin teleporady ustalany jest każdorazowo podczas kontaktu z pacjentem, poprzez określenie konkretnego dnia a także godziny / przedziału minutowego:

  1. w jakim wykonana zostanie próba kontaktu z pacjentem przez personel jednostki, albo
  2. w jakim pacjent zobowiązuje się do kontaktu z jednostką we wskazany mu sposób.

 

Personel ustalając termin teleporady w ramach POZ powinien wziąć pod uwagę możliwe do wystąpienia ograniczenia techniczne / organizacyjne / osobowe po stronie pacjenta, które mogą mieć istotny wpływ na możliwość udzielania świadczenia zdrowotnego w formie teleporady w POZ.

 

Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady:

 

Bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności tj. braku kontaktu z pacjentem w określonym terminie teleporady obowiązkowo wykonać należy minimum 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut.

 

Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 

Należy bezwzględnie informować pacjentów / opiekunów ustawowych pacjentów o możliwości skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w sytuacji kiedy jest to niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta który uniemożliwia zrealizowanie świadczenia w formie teleporady.

Skip to content