Obowiązkiem Szpitala jest udostępnianie dokumentacji medycznej Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez Pacjenta oraz upoważnionym organom (art. 26 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
W Szpitalnym Centrum Medycznym dokumentacja medyczna wydawana jest na pisemny wniosek osoby lub instytucji upoważnionej, który należy złożyć w Sekretariacie (pokój nr 8 w budynku Administracji) lub przesłać pocztą na adres:
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o.
72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2

Zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wydaje Kierownik Zespołu Statystyki(91 4664 314) .
Zatwierdzony wniosek przekazany zostaje pracownikom Sekretariatu (91 4664 301), którzy przygotowują stosowne dokumenty (np. kserokopia, wydruk) oraz potwierdzają kopie za zgodność z oryginałem, a następnie wydają dokument pobierając stosowną opłatę. Dokumentacja, która wysyłana jest listem poleconym na adres wskazany we wniosku zawiera dołączoną fakturę uwzględniającą koszty przesyłki.
Opłata za kserokopię dokumentacji medycznej pobierana jest zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – kwota podana jest w aktualnym Cenniku Szpitala.
Dokumentacja medyczna może także zostać udostępniona osobie zainteresowanej do wglądu. Odbywa się to na miejscu w Zespole Statystyki (91 4664 314) (pokój nr 1 w budynku Administracji) po uprzednim ustaleniu terminu i jest bezpłatne.
Pliki do pobrania:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej