INFORMACJE

dotyczące przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu wizyjnego

 

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz art. 222 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy informujemy Osoby Monitorowane, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych oraz systemu monitoringu jest Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie (72-100) przy ul. Nowogardzkiej 2 (dalej zwane SCM); dane kontaktowe: sekretariat@szpitalgoleniow.pl, tel. 91 466 43 01, fax 91 466 43 15.
  2. W sprawach ochrony danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – dr Marleną Płonką, pod adresem iod@szpitalgoleniow.pl lub w siedzibie SCM.
  3. Monitoring wizyjny wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów, dozoru nad mieniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w SCM.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu oparte jest na art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) RODO; art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz uprawnienia wynikającego z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane są – w zależności od wielkości zapisanych danych, do ich nadpisania, nie dłużej jednak niż 30 dni od momentu ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator Danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
  6. Wszystkie strefy monitorowane są oznaczone. Monitorowane miejsca w SCM to: Izba Przyjęć – podjazd dla karetek, pomieszczenie Izby Przyjęć oraz poczekalnia dla pacjentów Izby Przyjęć, Parking przy Budynku Administracyjnym, Parking przy Budynku Przychodni Przyszpitalnej, Poczekalnia do Pracowni Endoskopowej, Parking przy wejściu do Laboratorium i do Pracowni Endoskopowej, Hol przy głównym wejściu do Szpitala.
  7. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione u Administratora Danych, osoby monitorowane i korzystające ze swoich praw zgodnie z RODO w związku z realizacją ich prawnie uzasadnionych interesów, podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa oraz wykonawcy na podstawie zawartych z SCM umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
  8. Osobom monitorowanym przysługuje prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania – lecz w ograniczonym zakresie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 – w przypadku gdy ta uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 

Prezes Zarządu

Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o. o.

 

Skip to content