INFORMACJE
dotyczące przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu

Treść poniższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nowogardzkiej 2, 72-100 Goleniów – zwany dalej Administratorem.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@szpitalgoleniow.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia na terenie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o. o.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 14 dni od momentu ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Treść powyższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE