• 29 MAR 18

  Ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego Księgowego

  O G Ł O S Z E N I E
  Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:

  Głównego Księgowego

  Oferujemy:

  •  stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o najwyższe standardy
  • atrakcyjne wynagrodzenie

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowany profil finansowo – ekonomiczny oraz ekonomiczne studia podyplomowe
  • minimum 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku księgowego w przedsiębiorstwie lub spółce prawa handlowego, mile widziane doświadczenie w podmiotach leczniczych
  •  bardzo dobra i praktyczna znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości i innych przepisów dotyczących prawa podatkowego, bilansowego i aktualnych regulacji ZUS
  • bardzo dobra i praktyczna znajomość wszystkich procesów finansowo-księgowych oraz sprawozdawczych
  • biegła znajomość pakietu MS Office – w szczególności programu Excel oraz aplikacji finansowo-księgowych
  • zdolności komunikacyjne, wysokie kompetencje interpersonalne
  • terminowość, systematyczność, dokładność i konsekwencja w działaniu

  Zakres podstawowych obowiązków:

  • nadzór nad całokształtem działań księgowych prowadzonych w Spółce
  • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i terminowego dokonywania operacji księgowych
  • sporządzanie planów przychodów i kosztów
  • przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych i bilansów oraz raportów na potrzeby Zarządu Spółki
  • optymalizacja kosztów Spółki
  • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
  • współpraca z pozostałymi działami organizacyjnymi w Spółce

  W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
  • list motywacyjny i życiorys (CV)
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz okresy zatrudnienia i przebieg pracy zawodowej (kserokopie dyplomu, świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach)
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dane stanowisko

  Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia:

  • w Dziale Kadr Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o., lub
  • przesłać pocztą pod adres: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. ul. Nowogardzka 2, 72- 100 Goleniów, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”, lub
  • przesłać na adres email: sekretariat@szpitalgoleniow.pl z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”

  Goleniów, dnia 28.03.2018 r.

Skip to content