• Laboratorium

   

  O LABORATORIUM

  Laboratorium Analityczne SCM w Goleniowie świadczy kompleksowe usługi diagnostyczne w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej na rzecz szpitala , przychodni POZ , Nocnej i Świątecznej opieki Zdrowotnej oraz zleceniodawców i pacjentów ambulatoryjnych.
  Nadrzędnym celem działalności Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług, realizowanych zgodnie z przepisami prawa i gwarantującej spełnienie oczekiwań klientów.
  Laboratorium posiada Politykę Jakości w której deklaruje niezależność, rzetelność i bezstronność świadczonych usług w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o skuteczne i efektywne zarządzanie zgodnie z wymogami krajowych przepisów prawnych oraz regulacjami wewnętrznymi.
  Lokalizacja Laboratorium i punktu pobrań jest ustanowiona w sposób zapewniający realizację zakresu prac bez szkody dla jakości usług laboratoryjnych, z zabezpieczeniem procedur kontroli jakości analitycznej, z zachowaniem ich poufności, z zapewnieniem bezpieczeństwa personelu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów.

  Badania wykonywane są na rzecz pacjentów szpitalnych całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Pacjenci ambulatoryjni obsługiwani są zgodnie z harmonogramem pracy punktu pobrań tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 18:30, sobota – niedziela od 07:30-12:30.
  W ramach Laboratorium Analitycznego działają następujące pracownie:
  – pracownia biochemii i immunochemii, koagulologii
  – pracownia hematologi ,
  – pracownia analityki ogólnej,
  – pracownia transfuzjologi,
  – Bank krwi.

  Procesy badawcze są podstawowym procesem realizowanym w laboratorium. Prowadzą one do ustalenia obecności, składu jakościowego , ilościowego lub aktywności poszczególnych analitów w materiale biologicznym pacjenta w celu wydania sprawozdania z badania laboratoryjnego z zakresu biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, transfuzjologii.
  Badania specjalistyczne, które nie są wykonywane na miejscu w Laboratorium Analitycznym SCM w Goleniowie na zasadzie podwykonawstwa badań, są kierowane do kwalifikowanych podwykonawców.

  Każda pracownia ma wyznaczonego opiekuna pracowni oraz zastępcę: posiadają oni kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy. W pracowniach pracują diagności laboratoryjni oraz starsi technicy analityki medycznej . Nad całością czuwa Kierownik laboratorium.
  Kierownik laboratorium wraz z pracownikami utrzymują wysoki poziom jakości badań laboratoryjnych i ich wiarygodność poprzez szkolenia, okresową ocenę umiejętności personelu i stałe ich doskonalenie.

  Podstawowym celem laboratorium jest zapewnienie jak najwyższej jakości usługi laboratoryjnej- wydanie wiarygodnego sprawozdania z badań laboratoryjnych.
  Analityczną poprawność otrzymywanych wyników, laboratorium zapewnia poprzez wdrożenie programu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, a także poprzez udział w zewnętrznych programach porównań międzylaboratoryjnych- badaniach biegłości. W celu weryfikowania osiągania zamierzonej jakości wyników badań jest wdrożony w laboratorium wewnętrzny system kontroli jakości. Udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej , w których pod uwagę bierze się wiele laboratoriów można obiektywnie porównać wyniki w zależności od metody ich wykonania, aparatury , odczynników. Taka kontrola pozwala ocenić wpływ stałych czynników pracy laboratorium na poprawność ustawienia wdrożonych w laboratorium metod badawczych.

   

  PERSONEL LABORATORIUM

  Kierownik laboratorium mgr Sylwia Walniczek specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  mgr Małgorzata Nowaczyk diagnosta laboratoryjny
  Beata Chojnacka st. technik analityki medycznej
  Urszula Chilkiewicz st. technik analityki medycznej
  Elżbieta Kidyba st. technik analityki medycznej
  Ewa Świadek st. technik analityki medycznej
  Ewa Drozdowska st. technik analityki medycznej
  Monika Krowica st. technik analityki medycznej
  Aneta Zielińska st. technik analityki medycznej
  mgr Wioleta Śmiechowska diagnosta laboratoryjny
  mgr Paulina Cieśla diagnosta laboratoryjny

   

  KONTAKT

  Kierownik laboratorium 573 808 331
  Laboratorium 573 808 330
  Punkt pobrań 573 808 377

   

  MATERIAŁY DO POBRANIA

  Informacje dla pacjentów Laboratorium
  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

   

  Laboratorium

  1. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF : 15,00 zł


  2. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF + retikulocyty : 27,00 zł


  3. Rozmaz krwi obwodowej – metoda mikroskopowa: 25,00 zł


  4. Krwinki płytkowe pobrane na tromboexact: 15,00 zł


  5. Odczyn Biernackiego ( OB ): 12,00 zł


  6. Mielogram: 150,00 zł

   

  ANALITYKA OGÓLNA

   


  7. Badanie ogólne moczu : 15,00 zł


  8. Białko Bence a -Jonesa w moczu: 25,00 zł


  9. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne: 50,00 zł


  10. Płyn z jam ciała – badanie ogólne: 50,00 zł


  11. Badanie ogólne kału: 40,00 zł


  12. Kalprotektyna w kale: 60,00 zł


  13. Krew utajona w kale: 25,00 zł


  14. Badanie kału na jaja pasożytów: 35,00 zł


  15. Wymaz z okolic odbytu na obecność jaj owsików: 30,00 zł


  16. Test na antygen lamblii w kale: 40,00 zł


  17. Badanie kału na obecność antygenu Rotawirusów i Adenowirusów : 30,00 zł


  18. Wykrycie obecności Antygenu Helicobacter pylori w kale: 30,00 zł


  19. Wykrycie obecności Antygenu Campylobacter spp. w kale: 30,00 zł


  20. Wykrycie obecności Antygenu Norowirusów w kale: 50,00 zł


  21. Wykrycie obecności Antygenu wirusa RSV w wydzielinie z dróg oddechowych: 55,00 zł


  22. Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale : 100,00 zł


  23. Grypa A/B ( test jakościowy ): 50,00 zł


  24. Narkotyki w moczu ( 10 narkotyków – test jakościowy ): 60,00 zł


  25. Badanie w kierunku Demodex follikulorum : 30,00 zł


  26. Streptococcus A: 50,00 zł


  27. Kalprotektyna w kale: 60,00 zł


  28. Antygen Legionella pneumophila: 80,00 zł


  29. Test COMBO (SARS COV-2, FLU A/B, RSV): 60,00 zł

   

  KOAGULOLOGIA

   


  30. Antytrombina III ( aktywność ) : 40,00 zł


  31. Białko C: 100,00 zł


  32. Białko S: 120,00 zł


  33. APC-R- Oporność na aktywne Białko C ( APCR ): 80,00 zł


  34. Antykoagulant tocznia – test przesiewowy: 70,00 zł


  35. Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia: 150,00 zł


  36. HIT- małopłytkowość poheparynowa ( HIT): 200,00 zł


  37. Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ): 16,00 zł


  38. Czas protrombinowy i wskaźnik INR : 16,00 zł


  39. Czas trombinowy ( TT ): 25,00 zł


  40. D-DIMER – ilościowo: 50,00 zł


  41. Fibrynogen: 22,00 zł


  42. Czynnik von Willebranda – aktywność: 110,00 zł


  43. Czynnik von Willebranda – steżenie: 80,00 zł

   

  BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: surowica)

   


  44. Albumina : 17,00 zł


  45. ALT – Aminotransferaza alaninowa: 13,00 zł


  46. AST – Aminotransferaza asparaginowa: 13,00 zł


  47. ALT + AST: 26,00 zł


  48. Amylaza: 16,00 zł


  49. Białko całkowite: 17,00 zł


  50. Białko C-reaktywne ( CRP ): 24,00 zł


  51. Czynnik reumatoidalny ( RF ): 35,00 zł


  52. Antystreptolizyna O ( ASO ): 30,00 zł


  53. Bilirubina całkowita: 15,00 zł


  54. Bilirubina zestryfikowana: 17,00 zł


  55. Cholinesteraza: 25,00 zł


  56. Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ): 20,00 zł


  57. Fosfataza alkaliczna ( ALP ): 16,00 zł


  58. GGTP- Gamma-glutamylotranspeptydaza: 16,00 zł


  59. Próby wątrobowe ( AST + ALT + BILIRUBINA ): 41,00 zł


  60. CK- Kinaza fosfokreatynowa: 20,00 zł


  61. CK MB – Kinaza fosfokreatynowa izoenzym MB: 40,00 zł


  62. Glukoza w surowicy: 13,00 zł


  63. Kreatynina: 14,00 zł


  64. Kwas moczowy: 14,00 zł


  65. Lipaza: 40,00 zł


  66. Mocznik: 14,00 zł


  67. Cholesterol całkowity (CHOL ): 13,00 zł


  68. Cholesterol HDL : 16,00 zł


  69. Cholesterol LDL: 16,00 zł


  70. Triglicerydy ( TG ): 16,00 zł


  71. Lipoproteina a – LP(a): 60,00 zł


  72. Profil lipidowy ( CHOL + HDL +LDL +TG ): 55,00 zł


  73. Fosfor w surowicy: 15,00 zł


  74. Magnez w surowicy: 15,00 zł


  75. Wapń całkowity w surowicy: 15,00 zł


  76. Wapń zjonizowany w surowicy: 25,00 zł


  77. Żelazo : 15,00 zł


  78. Krzywa żelazowa ( 0, 30, 60, 120, 180, 360 minut ): 80,00 zł


  79. Całkowita zdolność wiązania żelaza ( TIBC ): 30,00 zł


  80. Transferyna: 50,00 zł


  81. Alkohol w surowicy : etanol: 50,00 zł


  82. Osmolalność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 45,00 zł


  83. Osmolarność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 45,00 zł


  84. Jonogram : sód –potas-chlorki w surowicy: 35,00 zł


  85. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej ( gazometria : 35,00 zł

   

  BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: mocz)

   


  86. Albumina w moczu : 18,00 zł


  87. Amylaza w moczu: 17,00 zł


  88. Kreatynina w moczu: 17,00 zł


  89. Wskażnik albumina/kreatynina ( ACR ): 30,00 zł


  90. Klirens kreatyniny – DZM: 24,00 zł


  91. Białko w moczu – próbka jednorazowa: 17,00 zł


  92. Kwas moczowy w moczu – próbka jednorazowa : 20,00 zł


  93. Fosfor w moczu – próbka jednorazowa: 20,00 zł


  94. Glukoza w moczu –próbka jednorazowa: 17,00 zł


  95. Magnez w moczu – próbka jednorazowa: 23,00 zł


  96. Mocznik w moczu – próbka jednorazowa: 20,00 zł


  97. Jonogram : sód – potas – chlorki w moczu – próbka jednorazowa: 40,00 zł


  98. Wapń całkowity w moczu – próbka jednorazowa: 20,00 zł


  99. Dobowe wydalanie białka – DZM: 17,00 zł


  100. Dobowe wydalanie sodu – potasu – chlorków – DZM: 40,00 zł


  101. Dobowe wydalanie glukozy – DZM: 17,00 zł


  102. Dobowe wydalanie fosforu – DZM: 20,00 zł


  103. Dobowe wydalanie kwasu moczowego – DZM: 20,00 zł


  104. Dobowe wydalanie magnezu – DZM: 23,00 zł


  105. Dobowe wydalanie mocznika – DZM: 20,00 zł


  106. Dobowe wydalanie wapnia – DZM: 20,00 zł


  107. Dobowe wydalanie kreatyniny – DZM: 17,00 zł


  108. Osmolalność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ) : 45,00 zł


  109. Osmolarność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 45,00 zł

   

  BADANIA WYKONYWANE W OSOCZU LUB KRWI PEŁNEJ

   


  110. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo i po 2 h ) – 2 punktowa: 26,00 zł


  111. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo , po 1 h i po 2 h ) – 3 punktowa: 39,00 zł


  112. Hemoglobina glikowana – HbA1C w krwi pełnej: 42,00 zł


  113. Amoniak w osoczu: 40,00 zł


  114. Mleczany ( EDTA + fluorek ): 26,00 zł


  115. Glukoza w osoczu : 13,00 zł

   

  IMMUNOCHEMIA

   


  116. AFP – Alfa-fetoproteina: 45,00 zł


  117. CA 15-3 – antygen nowotworowy CA 15-3: 60,00 zł


  118. CA 19-9 – antygen nowotworowy CA 19-9: 60,00 zł


  119. CEA – antygen karcynoembrionalny: 60,00 zł


  120. CA 125 – antygen nowotworowy CA 125: 52,00 zł


  121. HE-4 – marker raka jajnika: 90,00 zł


  122. Wskaźnik ROMA (CA125+HE4): 142,00 zł


  123. BHCG – Beta-gonadotropina kosmówkowa: 40,00 zł


  124. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – całkowity (PSA ): 50,00 zł


  125. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – wolny: 80,00 zł


  126. Troponina hs-TnT: 50,00 zł


  127. N-końcowy pro-peptydnatriuretyczny typu B (NT-pro BNP ): 140,00 zł


  128. Witamina 25(OH)D3: 65,00 zł


  129. Witamina B12: 50,00 zł


  130. Kwas foliowy: 55,00 zł


  131. Przeciwciała cyklicznego peptydu cytruliny (a-CCP): 80,00 zł


  132. Homocysteina: 70,00 zł


  133. Ferrytyna: 45,00 zł


  134. Parathormon w osoczu EDTA: 60,00 zł


  135. Kalcytonina: 80,00 zł


  136. Prokalcytonina: 100,00 zł


  137. Interleukina 6: 65,00 zł


  138. Cyklosporyna A : 100,00 zł


  139. Erytropoetyna: 75,00 zł


  140. Wankomycyna: 75,00 zł


  141. Karbamazepina : 80,00 zł


  142. Kwas walproinowy: 70,00 zł


  143. Insulina: 50,00 zł


  144. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 2 pkt. (0, 120 minut ): 100,00 zł


  145. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 3 pkt. (0, 60,120 minut): 150,00 zł


  146. Peptyd C: 60,00 zł


  147. Prolaktyna : 42,00 zł


  148. Test z metoclopramidem PRL I i PRL II: 84,00 zł


  149. Estradiol : 42,00 zł


  150. Lutropina ( LH ): 42,00 zł


  151. Folitropina ( FSH ): 42,00 zł


  152. Progesteron ( PRG ): 42,00 zł


  153. Testosteron: 42,00 zł


  154. 17-Hydroksyprogesteron: 55,00 zł


  155. SHBG – Białko wiążące hormony płciowe : 55,00 zł


  156. AMH – Hormon antymullerowski: 170,00 zł


  157. DHEA-S – Siarczan dehydroepiandrosteronu : 65,00 zł


  158. Androstendion : 70,00 zł


  159. Aldosteron: 80,00 zł


  160. Kortyzol: 60,00 zł


  161. Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) : 50,00 zł


  162. Hormon wzrostu- Somatotropina GH: 50,00 zł


  163. TSH – Tyreotropina: 32,00 zł


  164. FT4 – Tyroksyna wolna: 35,00 zł


  165. FT3 – Trójjodotyronina wolna : 35,00 zł


  166. Testy tarczycowe ( TSH+FT4+FT3 ): 90,00 zł


  167. aTPO – Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej: 50,00 zł


  168. aTG – Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie: 50,00 zł


  169. Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH ( ATSHR ): 85,00 zł


  170. Tyreoglobulina : 70,00 zł


  171. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-I: 80,00 zł


  172. Ceruloplazmina: 80,00 zł


  173. Poziom litu: 50,00 zł


  174. Poziom jodu: 300,00 zł


  175. Poziom cynku , ilościowo: 90,00 zł


  176. Poziom miedzi ilościowo: 65,00 zł


  177. Poziom ołowiu, ilościowo: 100,00 zł


  178. Oznaczenie przeciwciał anty SARS -CoV-2: 120,00 zł


  179. Wskaźnik Homa: 65,00 zł


  180. EndomKIT (wczesne wykrycie Endometriozy): 550,00 zł

   

  WIRUSOLOGIA

   


  181. Antygen HBs : 30,00 zł


  182. Przeciwciała anty HBs: 42,00 zł


  183. Przeciwciała anty HBc klasy IgM: 85,00 zł


  184. Przeciwciała anty HBc klasy IgG: 85,00 zł


  185. Przeciwciała anty HCV: 50,00 zł


  186. Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 i antygen p24: 55,00 zł


  187. Test potwierdzenia HIV – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni ): 350,00 zł


  188. Test potwierdzenia HBsAg – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni: 90,00 zł


  189. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgM – test jakosciowy: 52,00 zł


  190. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgG – test ilościowy: 52,00 zł


  191. Toxoplazmoza IgM+ IgG: 104,00 zł


  192. Badanie poziomu awidnościI gG przeciwko Toxoplazma: 110,00 zł


  193. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM: 60,00 zł


  194. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG: 60,00 zł


  195. Różyczka IgM+IgG: 115,00 zł


  196. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgM: 60,00 zł


  197. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgG: 60,00 zł


  198. Cytomegalia IgM+IgG: 120,00 zł


  199. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgM: 60,00 zł


  200. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgG: 60,00 zł


  201. Borelioza IgM +IgG: 120,00 zł


  202. Borelioza IgM met. Western-blot: 150,00 zł


  203. Borelioza IgG met. Western-blot: 150,00 zł


  204. Odczyn serologiczny do diagnozowania kiły: 20,00 zł


  205. Test potwierdzenia kiły – badanie o dłuższym czasie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 100,00 zł


  206. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgM: 85,00 zł


  207. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgG: 85,00 zł


  208. Przeciwciała anty HAV IgM : 80,00 zł


  209. Przeciwciała przeciwko Giardia ( Lamblia ) – IgG, IgM: 165,00 zł


  210. EBV ( Epstein – Barr virus ) VCA IgM: 100,00 zł


  211. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EBNA: 100,00 zł


  212. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EA: 100,00 zł


  213. Babeszjoza IgM: 220,00 zł


  214. Babeszjoza IgG: 220,00 zł


  215. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgA: 90,00 zł


  216. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgG: 90,00 zł


  217. Ospa IgM: 70,00 zł


  218. Ospa IgG: 70,00 zł


  219. Bruceloza IgM: 120,00 zł


  220. Bruceloza IgG: 120,00 zł


  221. Chlamydia trachomatis IgA: 75,00 zł


  222. Chlamydia trachomatis IgG: 80,00 zł


  223. Chlamydia trachomatis IgM: 80,00 zł


  224. Yersinia enterocolitica IgA: 100,00 zł


  225. Yersinia enterocolitica IgG: 100,00 zł


  226. Yersinia enterocolitica IgM: 100,00 zł


  227. Yersinia enterocolitica IgA , IgM, IgG: 250,00 zł


  228. Mycoplazma pneumoniae IgM: 80,00 zł


  229. Mycoplazma pneumoniae IgG: 90,00 zł


  230. Chlamydia pneumoniae IgM: 90,00 zł


  231. Chlamydia pneumoniae IgG: 90,00 zł


  232. Przeciwciała przeciwko kardiolipinie ( IgG ,IgM ): 90,00 zł


  233. Przeciwciała przeciwko beta 2-glikoproteinie ( IgM,IgG ): 90,00 zł


  234. Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA i IgG met.Elisa: 130,00 zł


  235. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG i IgM – CELIAKIA: 130,00 zł


  236. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgA met.IIF: 80,00 zł


  237. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG met.IIF: 80,00 zł


  238. Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kw.glutaminowego ( anty GAD ) IgG – ilosciowo: 80,00 zł


  239. ANA 1 met.IIF , test przesiewowy: 65,00 zł


  240. ANA 2 met.IIF i DID ENA screening: 120,00 zł


  241. ANA 3 met. immunoblot ( 16 alergenów ): 150,00 zł


  242. Coronavirus SARS-CoV-2- jakościowo: 400,00 zł


  243. Wirus EBV IgG EA: 100,00 zł

   

  BIAŁKA

   


  244. Immunoglobulina A : 40,00 zł


  245. Immunoglobulina G: 40,00 zł


  246. Immunoglobulina M: 40,00 zł


  247. Proteinogram w surowicy: 40,00 zł


  248. Immunofiksacja w surowicy: 140,00 zł


  249. Immunofiksacja w moczu: 190,00 zł


  250. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda : 180,00 zł


  251. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu: 200,00 zł


  252. Immunoglobulina E całkowita: 40,00 zł


  253. Beta 2 mikroglobulina: 60,00 zł


  254. Aspergillus- antygen krążący: 210,00 zł


  255. PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH ( 21 alergenów ) ALERGOLOGIA: 175,00 zł


  256. PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH ( 21 alergenów ): 175,00 zł


  257. PANEL ALERGENÓW MIESZANY ( PEDIATRYCZNY )- 28 alergenów: 175,00 zł


  258. IgE sp. – jeden składnik: 50,00 zł


  259. IgE sp. – mieszanka – jeden typ: 65,00 zł


  260. Yersinia spp. IgM: 85,00 zł


  261. Yersinia spp. IgG: 85,00 zł

   

  SEROLOGIA

   


  262. Grupa krwi: 50,00 zł


  263. Pośredni test antyglobulinowy – PTA: 50,00 zł


  264. Bezpośredni test antyglobulinowy – BTA: 50,00 zł


  265. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty – D: 60,00 zł


  266. Próba zgodności serologicznej – 1 jednostka: 50,00 zł


  267. Próba zgodności serologicznej – 2 jednostki: 90,00 zł


  268. Próba zgodności serologicznej – 3 jednostki: 120,00 zł


  269. Próba zgodności serologicznej – 4 jednostki: 140,00 zł


  270. Próba zgodności serologicznej – 5 jednostek: 150,00 zł


  271. Próba zgodności serologicznej – 6 jednostek: 180,00 zł


  272. Rozmrażanie osocza – 1 jednostka: 30,00 zł


  273. Rozmrażanie osocza – 2 jednostka: 60,00 zł


  274. Rozmrażanie osocza – 3 jednostka: 90,00 zł


  275. Rozmrażanie osocza – 4 jednostka: 120,00 zł

   

  INNE

   


  276. Pojemnik na mocz: 1,00 zł

   

  PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH

   


  277. Pakiet profilaktyka (Morfolofia, OB., Na, K, Cl,Wapń, Magnez, Profil lipidowy, Glukoza, Mocznik, Kreatynina, TSH): 170,00 zł


  278. Pakiet zdrowa kobieta ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 350,00 zł


  279. Pakiet zdrowa kobieta 30+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat): 550,00 zł


  280. Pakiet zdrowa kobieta 40+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, GGTP, Insulina): 640,00 zł


  281. Pakiet zdrowy mężczyzna 20+( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 350,00 zł


  282. Pakiet zdrowy mężczyzna 30+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat): 440,00 zł


  283. Pakiet zdrowy mężczyzna 40+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, kwas moczowy, PSA, GGTP, Fosor): 520,00 zł


  284. Pakiet hormony kobiece (Estradiol, FSH, Progesteron, LH): 135,00 zł


  285. Pakiet zaburzenia miesiaczkowania (Estradiol, FSH, Progesteron, PRL, LH): 170,00 zł


  286. Pakiet kobiet w ciąży (Morfologia krwi, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Różyczka IgM, Różyczka IgG, CMV IgG, CMV IgM, Ag HBS, WR-kiła, Grupa krwi, TSH, Żelazo, anty-HIV): 500,00 zł


  287. Pakiet kobiet przed ciążą (Morfologia krwi, TSH, FT4, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Wapń, CMV IgG, CMV IgM, kwas foliowy, Różyczka IgM, Różyczka IgG, Żelazo, Witamina 25 (OH)D3, anty-HIV, AG HBS): 580,00 zł


  288. Pakiet antykoncepcja hormonalna (Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Czas protrombinowy, D-Dimery, APTT): 155,00 zł


  289. Pakiet zdrowe serce (Homocysteina, CRP, Profil lipidowy, Glukoza, Kwas mocz., NT-pro-BNP, D-Dimery, CK-MB, Elektrolity (Na, K, Cl)): 350,00 zł


  290. Pakiet hormony męskie (FSH, LH, PRL, TSH, Testosteron): 160,00 zł


  291. Pakiet lipidowy (Profil lipidowy, kwas moczowy): 55,00 zł


  292. Pakiet zdrowe dziecko (Morfologia krwi, CRP, ASO, Fosfataza zasadowa, Wapń, IgE całkowite, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, TSH, Żelazo, Glukoza, Kreatynina): 235,00 zł


  293. Pakiet cukrzycowy (Glukoza, HbA1C): 44,00 zł


  294. Pakiet tarczyca (TSH, FT3, FT4): 90,00 zł


  295. Pakiet tarczyca plus (TSH, FT3, FT4, aTPO, aTG): 160,00 zł


  296. Pakiet zdrowe jelita ( Kalprotektyna, Krew utajona, Kał badanie ogólne): 100,00 zł


  297. Pakiet zdrowa wątroba (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, p/c anty-HCV, Ag HBS): 140,00 zł


  298. Pakiet zdrowa trzustka (Amylaza, Glukoza, Lipaza, profil lipidowy): 100,00 zł


  299. Pakiet metaboliczny (Glukoza, Profil lipidowy, Kreatynina, Mocznik, Białko całkowite, Albuminy, Bilirubina całkowita, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Żelazo, Aspat, Alat, Dehydrogenaza mleczanowa, TSH): 230,00 zł


  300. Pakiet zdrowe nerki ( Elektrolity (NA, K, Cl),Mocznik, Kreatynina, kwas moczowy, Białko całkowite): 75,00 zł


  301. Pakiet reumatyczny (ASO, CRP, Morfologia krwi, RF, kwas moczowy, aCCP, ANA): 210,00 zł


  302. Pakiet osteoporoza (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Wapń, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, Parathormon): 150,00 zł


  303. Pakiet elektrolity (Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez,Wapń, Fosfor): 65,00 zł


  304. Pakiet niedokrwistość (Morfologia krwi, Żelazo, Ferrytyna, Transferyna, OB., Witamina B12, Kwas foliowy): 190,00 zł


  305. Pakiet insulinooporność (Glukoza, Insulina, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Amylaza, HbA1C, Profil lipidowy, Kwas moczowy): 200,00 zł


  306. Pakiet Insulinooporność plus (Krzywa cukrowa 3 pkt, Krzywa insulinowa 2 pkt, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Amylaza, HbA1C, Lipaza, Fosfataza zasadowa, TSH, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Witamina B12, Witamina25(OH)D3, Ferrytyna, Kortyzol, Kwas moczowy): 580,00 zł


  307. Pakiet stres (Morfologia krwi, Profil lipidowy, TSH, Ferrytyna, Wapń, Magnez, Witamina 25(OH)D3, Kortyzol, Witamina B12, Kwas foliowy, Prolaktyna, Testosteron): 390,00 zł


  308. Pakiet zdrowy mózg (Morfologia, Glukoza, Profil lipidowy, Jonogram, APTT, czas protrombinowy): 120,00 zł

  Pracownia bakteriologiczna

  1. Badanie bakteriologiczne kału (kolonizacja): 50,00 zł


  2. Badanie bakteriologiczne kału u dzieci do lat 3 w kierunku Salmonella, Shigella + EPEC (enteropatogenne E.coli): 75,00 zł


  3. Badanie kału w kierunku Candida: 30,00 zł


  4. Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) wymazów pochwa/odbyt: 85,00 zł


  5. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz z nosa, gardła,jamy ustnej, ucha, skóry,pochwy, rany, płynu z jamy ciała – posiew ujemny lub flora fizjologiczna: 100,00 zł


  6. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena praparatu bezposredniego +antybiogram: 130,00 zł


  7. Posiew moczu: 36,00 zł


  8. Posiew mykologiczny: 35,00 zł


   
  Pełny cennik do pobrania

  Pakiet Tarczyca


  Pakiet tarczyca (TSH, FT3, FT4) dedykowany dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Stworzony dla osób, które po raz pierwszy wykonują badanie tarczycy , jak i dla stałych pacjentów, którzy okresowo monitorują i kontrolują leczenie tarczycy.

  Jeśli odczuwasz zmęczenie, senność, osłabienie, zaburzenia koncentracji, niepokój, nerwowość , rozdrażnienie, przybieranie na wadze, chudnięcie, uczucie zimna, zaparcia, obfite miesiączki lub brak miesiączki oraz przyśpieszone tętno, uczucie gorąca, zlewne poty, biegunki wykonaj pakiet tarczycowy.

  Tarczyca- to gruczoł endokrynny, umiejscowiony w przedniej części szyi. Hormony tarczycy regulują pracę praktycznie wszystkich narządów naszego organizmu, wpływają na tempo przemiany materii, ale także od ich działania uzależniony jest prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy.
  PAMIĘTAJ laboratoryjne badania tarczycy wykonujemy w godzinach porannych, na czczo. TSH do krwi wydzielane jest pulsacyjnie, co oznacza , że w różnych porach dnia mamy różne stężenie hormonu we krwi. W celu prawidłowej interpretacji wyników laboratoryjnych normy i standardy medyczne zostały ustalone dla godzin porannych.

  Badania w kierunku tarczycy wykonujemy rano, na czczo. TSH jest hormonem wydzielanym pulsacyjnie, wykonywanie tego badania w innych – niż poranne – godzinach jest błędem i takich wyników nie można uważać za podstawę do postawienia diagnozy lub monitorowania leczenia.

  Ważne jest, aby pacjent przyszedł na badanie tarczycy przed porannym przyjęciem leków, w tym suplementów diety. Niektóre suplementy – np. biotyna – powinny być odstawione na 48 godzin przed badaniem. Pora przyjęcia porannej porcji leków na receptę w dniu badań tarczycowych powinna być uzgodniona z lekarzem.

  Koszt pakietu: 90 zł

  Pakiet Tarczycowy PLUS


  Pakiet tarczycowy plus (TSH, FT3, FT4, anty-TPO, anty-TG ) pozwala na wykrycie zaburzeń tarczycy wynikających z nadczynności lub niedoczynności tego narządu, jak również choroby Hashimoto czy choroby Gravesa-Basedowa.

  TSH hormon przysadki mózgowej, sterujący pracą szeregu gruczołów dokrewnych, w tym tarczycy. Jest podstawowym badaniem oceniającym czynność tarczycy

  FT3 oznaczenie aktywnej i wolnej trójjodotyroniny

  FT4 oznaczenie aktywnej, wolnej tyroksyny – głównego hormonu produkowanego przez tarczycę

  anty-TPO – przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej – badanie oznacza poziom przeciwciał, które są produkowane w organizmie osoby chorej i skierowane przeciwko własnej tarczycy. Przeciwciała anty-TPO bywają pierwszym parametrem, który jest zaburzony w chorobie Hashimoto.

  Pozostałe testy – TSH, hormony tarczycy – mogą mieć poziom prawidłowy. Poziom tych przeciwciał jest dobrym markerem chorób autoimmunologicznych tarczycy. Jest podwyższony w prawie każdym przypadku choroby Hashimoto i w większości przypadków choroby Graves-Basedowa

  anty-TG przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie – białku, które produkuje tarczyca. Jest wykorzystywany w diagnostyce autoimmunologicznych chorób tarczycy oraz monitorowaniu pacjentów leczonych z powodu nowotworów tego narządu.

  Badania w kierunku tarczycy wykonujemy rano, na czczo. TSH jest hormonem wydzielanym pulsacyjnie, wykonywanie tego badania w innych – niż poranne – godzinach jest błędem i takich wyników nie można uważać za podstawę do postawienia diagnozy lub monitorowania leczenia.

  Ważne jest, aby pacjent przyszedł na badanie tarczycy przed porannym przyjęciem leków, w tym suplementów diety. Niektóre suplementy – np. biotyna – powinny być odstawione na 48 godzin przed badaniem. Pora przyjęcia porannej porcji leków na receptę w dniu badań tarczycowych powinna być uzgodniona z lekarzem.

  Cena pakietu: 160 zł

  Pakiet Zdrowe Jelita


  Ból brzucha to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszamy się do lekarza. Niestety jego diagnostyka może być utrudniona lub wydłużona, ponieważ najczęściej mamy objawy, które są niecharakterystyczne i mogą pasować do wielu stanów chorobowych. Są to: bóle, wzdęcia (pełność w brzuchu), zaparcia lub wolne stolce, uczucie przelewania czy kruczenia w brzuchu.

  Najczęstszą dolegliwością układu pokarmowego, która może objawiać się w ten sposób jest zespół jelita drażliwego, ale zawsze należy rozważyć, czy nie jest to nieswoista choroba zapalna jelit (wrzodziejące zapalenia jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna), celiakia, nietolerancja pokarmowa czy nowotwór jelita.

  Badania wchodzące w skład pakietu to: Badanie ogólne kału , kalprotektyna oraz krew utajona w kale.

  Kalprotektyna jest białkiem wiążącym wapń, które stanowi 5% całkowitej ilości białka i 60% cytozolu białka neutrofilii. Zawiera bakteriostatyczne i fungistatyczne właściwości i oznaczany jest w kale z sześciokrotnie wyższym stężeniem niż w osoczu. którego stężenie rośnie w przypadku zmian zapalnych lub nowotworowych. Biomarker ten jest przydatny do oceny aktywności przewlekłych chorób zapalnych jelita (ang. inflammatory bowel disease, IBD). IBD obejmuje chorobę Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego i związane jest ze zwiększeniem liczby neutrofilów.

  Krew utajona w kale – jest testem przesiewowym w kierunku krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, które może być spowodowane rakiem jelita grubego. Należy pamiętać, iż wynik dodatni nie musi być związany z wystąpieniem nowotworu, jednak każdy taki wynik musi być skonsultowany z lekarzem w celu dalszej diagnostyki. Badanie krwi utajonej w kale powinno być wykonywane raz w roku, zwłaszcza przez osoby po 45 r.ż.

  Ważne: materiał do badania powinien być pobrany z różnych miejsc. Testu nie wykonuje się podczas: menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawień z żylaków odbytu, krwawień z dziąseł.

  Cena pakietu: 100 zł

  Pakiet stres


  Problem stresu dotyczy każdego człowieka, nie istnieją ludzie, którzy go nie doświadczają.

  Stres najprościej można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie. Zbyt wysoki poziom lub przewlekły jego charakter powodują, że organizm nie potrafi wyjść ze stanu mobilizacji i wrócić do równowagi i odprężenia. Objawy stresu utrzymują się przez długi czas i wywierają negatywny wpływ na zdrowie zarówno fizyczne , jak i psychiczne. Po przekroczeniu optymalnego poziomu stresu,następuje utrata , zaangażowanie uwagi, wiary w siebie i poczucia mocy. Z drugiej strony , jeśli nasze zdrowie nie jest w dobrej kondycji, łatwiej podlegamy niekorzystnym działaniu.

  Dlatego stworzyliśmy dla Państwa pakiet badań pozwalający na ocenę tych parametrów krwi , które mogą być zaburzone w stanie przewlekłego stresu.

  W skład pakietu wchodzą następujące badania: morfologia krwi, profil lipidowy, TSH, ferrytyna, wapń, magnez, witamina D 3, kortyzol, witamina B12, kwas foliowy, prolaktyna, testosteron

  Cena pakietu: 390 zł

  Profilaktyka


  Badania profilaktyczne pozwalają wykryć zaburzenia zdrowia i wdrożyć odpowiednie leczenie na wczesnym etapie choroby. Dzięki temu unikamy groźnych powikłań i dłużej cieszymy się dobrym zdrowiem. Zapobiegać chorobom możemy zarówno poprzez sposób, w jaki żyjemy, jak i poprzez poddawanie się badaniom przesiewowym, które pozwolą wykryć groźne schorzenia na takim etapie, że wciąż pozostają duże szanse wyleczenia i zredukowania ryzyka powikłań. Dobrym przykładem są tu nowotwory, choć nie tylko, bo tych chorób, których wczesne wykrycie pozwoli na ograniczenie dalszego rozwoju choroby, jest więcej: np. cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca.

  Pakiet zawiera zestaw badań pomocnych w ocenie funkcjonowania wielu narządów i układów.

  Wynik morfologii wnosi wiele istotnych informacji na temat odporności, możliwych chorób przewlekłych, niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii i nieprawidłowości w układzie krwionośnym. Za pośrednictwem badań – glukozy i cholesterolu – kontrolowany jest metabolizm węglowodanów i lipidów (tłuszczy).

  Pomiar stężenia glukozy jest kluczowy w ocenie gospodarki węglowodanowej i diagnostyce podstępnej choroby metabolicznej – cukrzycy. To choroba, która wiele lat może przebiegać bezobjawowo i niepostrzeżenie prowadzić do groźnych, naczyniowych, neurologicznych i okulistycznych powikłań. Pomiar stężenia cholesterolu całkowitego to element diagnostyki zaburzeń lipidowych, które nadal stanowią najbardziej rozpowszechniony czynnik ryzyka chorób układu krążenia takich jak choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroby tętnic obwodowych.

  Za pośrednictwem badania stężenia kreatyniny, mocznika kontrolowana jest praca nerek. Cennym uzupełnieniem pakietu jest pomiar stężenia TSH, czyli hormonu przysadkowego regulującego pracę tarczycy. Ten niewielki gruczoł zlokalizowany na przedniej części szyi, odpowiada m.in. za tempo metabolizmu, temperaturę i stabilność masy ciała, płodność, ale także psychiczne aspekty zdrowia, a pomiar stężenia TSH stanowi ważny element diagnostyki niedoczynności lub nadczynności tarczycy.

  W skład pakietu wchodzą m.in.: morfologia krwi, OB, jonogram, wapń , magnez, panel lipidowy, glukoza, mocznik, kreatynina, TSH

  Cena pakietu: 170,00 zł

  Pakiet hormony kobiece

  Układ hormonalny odpowiada za wiele ważnych funkcji w ludzkim organizmie, a dokładniej – ma wpływ na jego równowagę. Żeńskie hormony odpowiadają m. in. za: dojrzewanie płciowe, regulację cyklu miesiączkowego, zajście w ciążę, przemianę materii, odpowiednią czynność jajników oraz ich wygasanie w czasie menopauzy, właściwą krzepliwość krwi, libido, samopoczucie, odkładanie wapnia w układzie kostnym, odpowiednią pracę gruczołów łojowych.

  Estrogen Podstawowy żeński hormon wydzielany głównie przez jajniki, jednak w mniejszych ilościach wytwarzane są również w nadnerczach, gruczołach piersiowych czy wątrobie. Tak naprawdę, estrogenem nazywamy grupę hormonów, do której zaliczamy:estron, estriol, estradiol. Wzrost stężenia estrogenów odbywa się w pierwszej fazie cyklu. To właśnie one stoją za rozwojem żeńskich cech płciowych w okresie dojrzewania. Ich za mała ilość może powodować problemy z zajściem w ciążę, a za duża do zaburzeń miesiączkowania i migren. Co więcej, estrogeny: przyspieszają procesy metaboliczne, zwiększają nawilżenie pochwy, wpływają korzystnie na gospodarkę lipidową, odpowiadają za przemiany węglowodanów, wpływają na stany emocjonalne, regulują temperaturę ciała, poprawiają jędrność skóry, powodują przyrost i zwiększenie pobudliwości mięśni gładkich macicy i jajowodów. Istotna jest rola fizjologiczna estrogenów w zależności od fazy cyklu. Odpowiadają ona na rozrost błony śluzowej macicy, jej ukrwienie i odżywienie.
  Progesteron To hormon który wydzielany jest przez ciałko żółte w fazie lutealnej, wczesnej ciąży i przez łożysko w późniejszym etapie ciąży. Jest on niezbędny do wystąpienia owulacji. Progesteron przygotowuje macicę do zagnieżdżenia się zarodka w błonie śluzowej macicy i utrzymania ciąży. Główne zadania progesteronu to m.in.: kontrola i regulacja cyklu miesiączkowego, utrzymanie ciąży przez cały okres jej trwania, wpływ na wystąpienie owulacji, utrzymanie prawidłowej struktury i funkcji szyjki macicy u kobiet w ciąży. Nadmiar progesteronu wskazuje na szereg zaburzeń hormonalnych, jak zespół policystycznych jajników, nowotwór jajników lub nadnercza.

  Gonadotropiny – FSH i LH Gonadotropiny produkowane są przez przedni płat przysadki mózgowej. Odpowiadają one za pobudzanie czynności ludzkich gonad. Jak już zostało to wspomniane, FSH (hormon folikulotropowy) i LH (hormon luteinizujący) są hormonami produkowanymi przez przysadkę mózgową, co dużo mówi nam o jej wpływie na kobiecy organizm. Zadaniem FSH jest pobudzenie wzrostu pęcherzyków jajnikowych, kontrolowanie ich rozwoju i regulowanie czynności ciałka żółtego. Ich za niski poziom wiąże się z niewydolnością przysadki mózgowej lub podwzgórza, a nadmiar o pierwotnej bądź nabytej niewydolności jajników. LH natomiast, odpowiedzialny jest za owulację. Jego zadanie to regulowanie i kontrolowanie wydzielanego progesteronu.

  Cena pakietu: 135 zł

  Pakiet zaburzenia miesiączkowania

  Pakiet przeznaczony jest dla kobiet miesiączkujących, w okresie reprodukcyjnym, które obserwują u siebie zaburzenia cyklu menstruacyjnego w postaci braku regularnych miesiączek.

  W skład pakietu wchodzą następujące hormony: estradiol, progesteron, LH (hormon luteinizujący) FSH (hormon folikulotropowy), prolaktyna.

  Prolaktyna jest hormonem wydzielanym przez przedni płat przysadki mózgowej. Podstawą funkcją prolaktyny jest stymulacja i podtrzymywanie laktacji, dlatego jej stężenia są wysokie w ciąży oraz po porodzie. Po zaprzestaniu karmienia powracają do wartości niskich, jakie występowały przed ciążą. Zdarza się jednak, iż podwyższone stężenie prolaktyny występuje u kobiet niebędących w ciąży i mogą wówczas powodować nieregularność cykli miesięcznych i problemy z zajściem w ciążę. Dlatego badanie stężenia prolaktyny jest jednym z elementów diagnostyki przyczyn zaburzeń miesiączkowania.

  Estrogen Podstawowy żeński hormon wydzielany głównie przez jajniki, jednak w mniejszych ilościach wytwarzane są również w nadnerczach, gruczołach piersiowych czy wątrobie. Tak naprawdę, estrogenem nazywamy grupę hormonów, do której zaliczamy:estron, estriol, estradiol. Wzrost stężenia estrogenów odbywa się w pierwszej fazie cyklu. To właśnie one stoją za rozwojem żeńskich cech płciowych w okresie dojrzewania. Ich za mała ilość może powodować problemy z zajściem w ciążę, a za duża do zaburzeń miesiączkowania i migren. Co więcej, estrogeny: przyspieszają procesy metaboliczne, zwiększają nawilżenie pochwy, wpływają korzystnie na gospodarkę lipidową, odpowiadają za przemiany węglowodanów, wpływają na stany emocjonalne, regulują temperaturę ciała, poprawiają jędrność skóry, powodują przyrost i zwiększenie pobudliwości mięśni gładkich macicy i jajowodów. Istotna jest rola fizjologiczna estrogenów w zależności od fazy cyklu. Odpowiadają ona na rozrost błony śluzowej macicy, jej ukrwienie i odżywienie .Estradiol jest jednym z podstawowych hormonów żeńskich. Jego produkcja odbywa się w jajnikach, jest niezbędny do wystąpienia owulacji oraz zapłodnienia. Stężenie estadiolu jest wyższe w przedowulacyjnej fazie cyklu.

  Progesteron To hormon który wydzielany jest przez ciałko żółte w fazie lutealnej, wczesnej ciąży i przez łożysko w późniejszym etapie ciąży. Jest on niezbędny do wystąpienia owulacji. Progesteron przygotowuje macicę do zagnieżdżenia się zarodka w błonie śluzowej macicy i utrzymania ciąży. Główne zadania progesteronu to m.in.: kontrola i regulacja cyklu miesiączkowego, utrzymanie ciąży przez cały okres jej trwania, wpływ na wystąpienie owulacji, utrzymanie prawidłowej struktury i funkcji szyjki macicy u kobiet w ciąży. Nadmiar progesteronu wskazuje na szereg zaburzeń hormonalnych, jak zespół policystycznych jajników, nowotwór jajników lub nadnercza.

  Gonadotropiny – FSH i LH Gonadotropiny produkowane są przez przedni płat przysadki mózgowej. Odpowiadają one za pobudzanie czynności ludzkich gonad. Jak już zostało to wspomniane, FSH (hormon folikulotropowy) i LH (hormon luteinizujący) są hormonami produkowanymi przez przysadkę mózgową, co dużo mówi nam o jej wpływie na kobiecy organizm. Zadaniem FSH jest pobudzenie wzrostu pęcherzyków jajnikowych, kontrolowanie ich rozwoju i regulowanie czynności ciałka żółtego. Ich za niski poziom wiąże się z niewydolnością przysadki mózgowej lub podwzgórza, a nadmiar o pierwotnej bądź nabytej niewydolności jajników. LH natomiast, odpowiedzialny jest za owulację. Jego zadanie to regulowanie i kontrolowanie wydzielanego progesteronu. Szczyt wydzielania obydwu tych hormonów następuje w środku cyklu miesiączkowego.

  Stężenie hormonów kobiecych – poza prolaktyną – zależy od fazy cyklu miesięcznego. PAKIET HORMONY KOBIECE ZABURZENIA MIESIĄCZKOWANIA może być wykonany pomiędzy 2-5 dniem cyklu, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej, lub istnieje potrzeba sprawdzenia poziomu tych hormonów w innej fazie cyklu.

  Materiałem do badania jest krew.

  Cena pakietu: 170 zł

  Pakiet cukrzycowy

  Cukrzyca to choroba metaboliczna, spowodowana nieprawidłowym wydzielaniem insuliny przez trzustkę, objawiająca się przede wszystkim zwiększonym stężeniem glukozy we krwi. Wśród najczęściej diagnozowanych typów cukrzycy wymienia się cukrzycę typu 1, występującą częściej u dzieci i osób młodych oraz cukrzycę typu 2, częstą przypadłość osób starszych.

  Za rozwój cukrzycy typu pierwszego odpowiedzialne są przeciwciała niszczące miąższ trzustki (reakcja autoimmunologiczna).

  Cukrzyca typu drugiego rozwija się głównie w wyniku długotrwałych, szkodliwych nawyków żywieniowych i braku aktywności fizycznej, które prowadzą do pojawienia się otyłości. Niezależnie od typu cukrzycy jej pierwsze objawy zazwyczaj są dość podobne i mogą obejmować dolegliwości takie jak: zwiększone pragnienie , zwiększone oddawanie moczu , szybki spadek masy ciała , przewlekłe zmęczenie i senność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia widzenia, pogorszenie koncentracji, spadek uwagi

  Objawy cukrzycy wynikają głównie z nieprawidłowo wysokiego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), przy jednoczesnym braku możliwości wykorzystania jej przez organizm.

  Podstawowym badaniem stosowanym w diagnostyce cukrzycy jest pomiar glikemii (stężenia glukozy we krwi) na czczo, a jego wynik nie powinien być wyższy niż 99mg/dl.

  Nieleczona cukrzyca wiąże się ze znaczącym ryzykiem licznych komplikacji zdrowotnych. Między innymi, zwiększa ona ryzyko rozwoju miażdżycy. Jest to choroba, w przebiegu której dochodzi do odkładania się w ścianach naczyń krwionośnych blaszek miażdżycowych. W zaawansowanej postaci miażdżycy może dojść do pęknięcia tychże blaszek, co może doprowadzić do rozwoju zawału serca lub udaru mózgu. Z tego powodu w przebiegu cukrzycy istotne jest kontrolowanie poziomów tłuszczów, jako że nieprawidłowe stężenia związków lipidowych we krwi także niekorzystnie wpływają na stan zdrowia układu krwionośnego i dodatkowo zwiększają ryzyko rozwoju niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. W tym celu należy regularnie przeprowadzać badanie lipidogramu z krwi, czyli ocenę stężeń cholesterolu, lipoprotein HDL oraz LDL, a także stężenia trójglicerydów.

  Pakiet cukrzycowy zawiera badania, które obrazują zaburzenia i stan gospodarki węglowodanowej dziś, jak i trzy miesiące wstecz (hemoglobina glikowana).

  Stan przedcukrzycowy (upośledzona tolerancja glukozy lub nieprawidłowa glikemia na czczo) występuje, jeśli poziom glukozy na czczo we krwi żylnej wynosi 100 – 125 mg/dl. Jego występowanie znacznie zwiększa ryzyko zachorowania w przyszłości na cukrzycę typu 2. W stanie przedcukrzycowym nie stwierdza się objawów hiperglikemii, jednak nieprawidłowa tolerancja glukozy może może być początkiem zmian prowadzących do rozwoju cukrzycy.

  Pakiet jest przeznaczony dla osób:

  • z nadwagą lub otyłością
  • z prawidłową masą ciała, lecz mało aktywnych fizycznie
  • mających rodziców lub rodzeństwo z cukrzycą typu 2
  • z chorobami układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, rozpoznana dyslipidemia)

  Glukoza – oznaczenie poziomu glukozy we krwi, które jest istotne dla oceny stężenia cukru i diagnostyki cukrzycy oraz zaburzeń glikemii.

  HbA1c (hemoglobina glikowana) – oznaczenie poziomu HbA1c, które daje informację o średnim poziomie cukru we krwi w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Jest to ważny wskaźnik kontroli glikemii u osób z cukrzycą.

  Cena pakietu: 44,00 zł

  Pakiet zdrowa trzuska

  Trzustka jest organem , który pełni ważne funkcje: dostarcza do jelita cienkiego enzymy umożliwiające trawienie pożywienia oraz produkuje hormony regulujące poziom glukozy we krwi (insulinę i glukagon). Choroby trzustki to przede wszystkim stany zapalne (ostre i przewlekłe) oraz nowotwór. Wpływają one bardzo na obniżenie jakości życia. Dzieje się tak z powodu bólu, zaburzonego trawienia i wchłaniania składników odżywczych, które prowadzą do postępującego niedożywienia.

  Możliwe symptomy mogące świadczyć o chorobie trzustki, to m.in: ogólne osłabienie, nudności i wymioty, biegunka, spadek masy ciała, zmiany w postaci zasinienia skóry wokół pępka, ból w górnej i środkowej części brzucha, brak apetytu, świąd skóry.

  Są przypadki, że schorzenia trzustki początkowo przebiegają bez żadnych objawów, co znacznie opóźnia postawienie właściwej diagnozy.

  Pakiet skierowany jest w szczególności do osób chorujących na nadwagę lub otyłość, palących papierosy, a także regularnie pijących alkohol. Wskazany jest także osobom, które borykają się z chorobami przewlekłymi, tj. cukrzyca. Jeżeli w Twojej rodzinie występowały choroby trzustki, zdecydowanie zalecamy wykonanie poniższych badań.

  Pakiet zawiera:

  • Glukoza – ocena poziomu glukozy we krwi jest ważna, ponieważ trzustka odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu cukru we krwi
  • Lipaza – to enzym wydzielany przez trzustkę (wraz z sokiem trzustkowym) do światła jelita. Jest ona odpowiedzialna za hydrolizę estrów triglicerydów. Małe ilości lipazy przenikają do krwi, a czas jej półtrwania to około 7-14h. Bardzo wysokie stężenia świadczą o ostrym zapaleniu trzustki lub zaostrzeniu przewlekłego zapalenia. Umiarkowanie podwyższone stężenia mogą wskazywać na guzy trzustki, zajęcie trzustki w przypadku chorób toczących się w jamie brzusznej lub niewydolność nerek.
  • α – amylaza (diastaza) – największe stężenie amylazy występuje w trzustce, gdzie enzym ten jest syntetyzowany, a następnie wydzielany do przewodu jelitowego poprzez układ przewodu trzustkowego. Również ślinianki wydzielają aktywną amylazę. W ostrym zapaleniu trzustki poziom amylazy wzrasta 5-6 godzin po wystąpieniu pierwszych objawów i pozostaje podwyższone przez 2-5 dni. Wzrost poziomu aktywności w surowicy nie odzwierciedla ciężkości choroby, ale i rozległe uszkodzenie trzustki może nie powodować znacznego wzrostu aktywności amylazy.
  • Profil lipidowy – w skład którego wchodzi pomiar poziomu cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji: LDL cholesterolu – tzw. złego cholesterolu, HDL cholesterolu – tzw. dobrego cholesterolu, nie-HDL cholesterolu (obrazującego poziom wszystkich tłuszczów aterogennych, czyli tych, które odgrywają rolę w powstawaniu blaszki miażdżycowej i trójglicerydów.

  Cena pakietu: 100 zł

  Pakiet zdrowa wątroba

  Wątroba wspiera metabolizm , oczyszcza krew z toksyn, sprzyjając naszej regeneracji oraz niwelując stany zapalne, dlatego warto o nią dbać. Wątroba bierze również udział w regulacji procesów krzepnięcia krwi oraz wspiera nasz system immunologiczny. Poza tym wątroba to magazyn niektórych witamin i soli mineralnych, żelaza i miedzi.

  Szczególnie istotne są tu badania profilaktyczne: wiele chorób wątroby, w tym WZW typu B, długo nie daje objawów, a prowadzi do tragicznych skutków z nowotworem włącznie. Jednocześnie łatwo zachwiać równowagę wątroby, bo nie sprzyja jej ani przyjmowanie leków, ani stres czy złe nawyki żywieniowe w tym alkohol.

  Objawy dysfunkcji wątroby mogą być długo niezauważone, ponieważ jest to narząd pozbawiony receptorów czuciowych i nie daje dolegliwości bólowych. Z tego powodu monitorowanie funkcji wątroby badaniami laboratoryjnymi (próby wątrobowe) jest szansą na wczesne wykrycie jej chorób.

  Chorobom wątroby najczęściej towarzyszą następujące objawy:

  • Bóle brzucha
  • Nudności
  • Wymioty
  • Brak łaknienia

  Pakiet zawiera:
  Albumina-jest białkiem wytwarzanym w wątrobie. Pomiar stężenia albuminy wykorzystywany jest w diagnostyce chorób wątroby, ale także nerek, służy ustaleniu przyczyn pojawiających się obrzęków. Jest istotny również w ocenie stanu odżywienia organizmu m.in. w przebiegu chorób nowotworowych.

  Fosfataza zasadowa, ASPAT, ALAT, GGTP- parametry wątroby , które świadczą o aktywności enzymów wątrobowych, wykazują na ewentualne ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby

  Bilirubina całkowita- barwnik żółciowy, którego wzrost może wskazywać na żółtaczkę lub inny stan zapalny

  przeciwciała anty-HCV- wskazują na kontakt z wirusem HCV ( wirusem zapalenia wątroby typu C)

  antygen Hbs- wskazuje na kontakt z wirusem HBV ( wirusem zapalenia wątroby typu B)

  Cena pakietu: 140 zł

Skip to content