• 16 KWI 18

  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego

  Numer sprawy ZZP/03/2018

  DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego”
  Numer ogłoszenia: 537145-N-2018; data publikacji: 27.03.2018

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 16.04.2018 r. w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta:

  Oferta nr 1
  GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
  Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
  Cena netto za przedmiot zamówienia: 107 392,33 zł
  Cena brutto za przedmiot zamówienia: 115 983,72 zł

  Jakość – liczba punktów wartości ocenianych 130 pkt
  Liczba punktów w kryterium cena – 60
  Liczba punktów w kryterium termin dostawy – 40

  Na realizację przedmiotu umowy zamawiający zamierza przeznaczyć:
  Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 116.436,13 złotych, brutto 124.751,02 złotych.
  Złożona oferta była jedyną ofertą. Nie było ofert odrzuconych. Nie było wykluczonych wykonawców. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte od dnia 20.04.2018 r.

  SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  PREZES ZARZĄDU

  Jolanta Haraszczuk

  SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  CZŁONEK ZARZĄDU

  Piotr Ruciński

Skip to content