• 29 MAR 18

  Zarząd Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów

  Zarząd Spółki za­trud­ni od zaraz le­ka­rzy  spe­cja­li­stów – cho­rób we­wnętrz­nych

  • forma za­trud­nie­nia do uzgod­nie­nia
  • praca w od­dzia­le i/lub na dy­żu­ry
  • le­ka­rze z ty­tu­łem spe­cja­li­sty lub w trak­cie spe­cja­li­za­cji

   

  Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
  w sekretariacie Szpitalnego Centrum medycznego w Goleniowie sp. z o.o. (tel. 914664304) lub kie­ro­wać na adres e-ma­il:

  radon@szpitalgoleniow.pl, sekretariat@szpitalgoleniow.pl

  Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

  „Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w Re­gio­nal­nym Szpi­ta­lu w Ko­ło­brze­gu zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.1997 r. o ochro­nie da­nych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t. j.)”

  Adres:

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

  ul. Nowogardzka 2

  72-100 Goleniów

Skip to content