• 15 MAR 18

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni na stanowisko Inspektora ds. BHP

  Opis stanowiska:

  1. Szkolenie nowo zatrudnionych pracowników i prowadzenie dokumentacji w zakresie:
   – instruktaż wstępny
   – instruktaż ogólny;
  2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;
  3. zapewnienie funkcji doradczej w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zborowej i indywidualnej;
  4. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp;
  5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzaniu dokumentacji wypadkowej oraz zachorowań na choroby zawodowe;
  6. uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych regulacji prawnych;
  7. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  8. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
  9. opiniowanie instrukcji bhp stanowiskowych;
  10. prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi;
  11. Kontrola ważności aktualnych szkoleń okresowych BHP, profilaktyka badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub wskazań lekarskich;
  12. Kontrola zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej;
  13. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy;
  14. Sporządzanie protokołów w zakresie wypadków przy pracy i w drodze do pracy oraz zawiadomienie pracodawcy o zaistniałej sytuacji ;
  15. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników (ustalanie przyczyn i okoliczności) podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń;
  16. Prowadzenie pozostałej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego działania zakładu pracy pod względem BHP;
  17. Obrona cywilna – prowadzenie dokumentacji i szkoleń;
  18. Egzekwowanie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  19. Wyposażanie budynków i terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami;
  20. Zapewnianie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;
  21. Przygotowywanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej;
  22. Zaznajamianie pracowników z przepisami ppoż;
  23. Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru;
  24. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w zakładzie;
  25. sporządzanie planów i protokołów kontroli wewnętrznych;
  26. Prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. w tym z organami Państwowej Straży Pożarnej.

   

  Wymagania:

  • wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub innego wyższego plus studia podyplomowe w zakresie BHP, bądź technika BHP;
  • aktualnego zaświadczenia o szkoleniu okresowym dla pracowników służby BHP;
  • 1 rok stażu pracy na stanowisku inspektora BHP;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • znajomości programu komputerowego Office.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: radon@szpitalgoleniow.pl lub dostarczenie osobiste lub przesłanie na adres: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. , ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów z dopiskiem „Praca Inspektor BHP” do dnia 23 marca 2018 roku do godziny 09:00.
  Osoba do kontaktu: p. Małgorzata Radoń –Dział Kadr tel. 914664304.

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
  Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Skip to content