• 31 SIE 20

  Planowane przekazanie do zniszczenia (kasacji) historii choroby pacjentów z lat 1995-1998

  Szanowni Państwo,

  Działając na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069) Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania, który dla osób dorosłych wynosi 20 lat, natomiast dla dzieci przyjętych do 2 roku życia –  22 lata, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do  zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych.

  Planowane jest zniszczenie historii choroby pacjentów leczonych w:

  – Oddział Wewnętrzny I lata 1995-1998

  – Oddział Wewnętrzny II lata 1995-1998

  – Oddział Zakaźny lata 1995-1998

  – Oddział Dziecięcy lata 1995-1998

  – Oddział Położniczo – Ginekologiczny lata 1995-1998

  – Oddział Chirurgiczny lata 1995-1998

   

  Osoby zainteresowane odbiorem oryginału wymienionej wyżej dokumentacji proszone są o złożenie wniosku:

  • bezpośrednio w sekretariacie (godziny otwarcia)
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów

   

  Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

  • pacjent, tj. osoba, której dokumentacja dotyczy,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu (dotyczy to pacjentów żyjących oraz zmarłych, którzy za życia wskazali osobę upoważnioną).

   

  Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (1 miesiąc od daty ukazania się ogłoszenia) (w przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji).  Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej odbioru.

Skip to content