• 24 PAŪ 16
  Niebieska Karta.

  Niebieska Karta.

  W dniu 21 października 2016 roku o godzinie 11:00 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. w porozumieniu z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowało szkolenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”.

  Czym jest „Niebieska Karta”?
  Niebieska Karta to procedura – ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (MOPS), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.
  Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty
  Oznacza to, że osobą wszczynającą procedurę Niebieskiej Karty może być:
  + policjant,
  + pracownik socjalny,
  + lekarz,
  + pielęgniarka,
  + ratownik medyczny,
  + nauczyciel,
  + psycholog szkolny
  – gdy w toku swych czynności zawodowych, służbowych uzna iż stosowana jest przemoc w rodzinie. Wszczęcie to następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A przez osobę zgłaszającą problem przemocy w rodzinie.
  Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
  Indywidualny plan pomocy rodzinie
  Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.
  Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D. Jeśli ujawni się iż np. przemoc stosowana jest z powodu nadużywania alkoholu, wówczas osobę taką kieruje się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
  Niebieska Karta – koniec procedury
  Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje, gdy ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.
  Procedura Niebieskiej Karty przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań w szczególności postępowania karnego, cywilnego czy rodzinnego.

Skip to content