• 11 KWI 18

  Nabór na Głównego specjalistę ds. bezpieczeństwa wewnętrznego

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Główny specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego
  (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

  Miejsce pracy: Goleniów

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe
  • pożądane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
  • dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych
  • umiejętność współpracy i zarządzania zespołem projektowym
  • zdolność do pracy z dokumentacją i zapisami prawnymi
  • umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych
  • sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań
  • dokładność i terminowość
  • nastawienie na jakość, umiejętność pracy pod presją czasu
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  Wymagania dodatkowe:

  • mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych lub/i certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji i działania ABI/IOD
  • poświadczenie bezpieczeństwa
  • doświadczenie w pracy
  • zdolność analitycznego myślenia, planowania
  • odpowiedniego rozdzielania zadań
  • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
  • zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów
  • odpowiedzialność, systematyczność
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • gotowość do doskonalenia zawodowego
  • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Uczestnictwo w procesie dostosowania Spółki do wymogów RODO.
  • Nadzorowanie bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Bieżąca współpraca ze wszystkimi działami Spółki w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Współtworzenie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych, w tym procedur i innych dokumentów regulacyjnych oraz praktyczne wdrażanie tej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  • Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
  • Przegląd architektury IT służącej do przetwarzania danych osobowych oraz implementacja rozwiązań zapewniających zgodność z wymogami RODO.
  • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych.
  • Projektowanie oraz opiniowanie umów handlowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  • Współpraca przy audytach wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa, udział w projektach z zakresu bezpieczeństwa.
  • Współpraca w zakresie kontaktów z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję.
  • Konsultacje przy projektach realizowanych przez administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Przygotowanie zestawień, wyników analiz.
  • Konsultacje zagadnień i opracowanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Stanowisko pracy

  Stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością. Praca przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, z obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami. Praca w biurze oraz w terenie.

  Wymagane dokumenty:

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli dotyczy
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie
  • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 z późn.zm.) – podpisana własnoręcznie.

  W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. (72-100), ul. Nowogardzka 2.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w sytuacjach określonych w art. 35 Ustawy. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 24.04.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem:

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. ,
  ul. Nowogardzka 2,
  72-100 Goleniów

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Główny specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)”

  W celu aplikowania należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w siedzibie Spółki.

Skip to content