• 29 CZE 17
  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Rada Nadzorcza
  Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
  adres: ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
  ogłasza konkurs do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

  Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku.
  Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia na adres Spółki.

  Kandydatem może być osoba, która:
  – posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  – posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie (warunek ten nie dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zarządzanie),
  – posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  – posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  – posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zarządu podmiotu leczniczego,
  – nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, jak również za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.).

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1) list motywacyjny wraz z CV, ze szczególnym uwzględnieniem kariery zawodowej;
  2) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: dyplom ukończenia wyższych studiów, dyplom ukończenia studiów podyplomowych (w przypadku, gdy kandydat powołuje się na spełnienie wymogu ukończenia takich studiów), dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, której dotyczy konkurs wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia;
  4) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3-miesiące przed datą ogłoszenia;
  5) oświadczenie kandydata obejmujące zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
  6) oświadczenia kandydata o:
  a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  c) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ustawy dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, jak również o braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań w sprawach o wskazane przestępstwa,
  d) braku orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji objętej konkursem,
  e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów konkursu;
  7) dane adresowe kandydata oraz numer telefonu, pod którym należy się kontaktować z kandydatem.

  Kandydat może załączyć inne dokumenty związane z konkursem, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty mogą być złożone w kopiach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  Wszystkie oświadczenia powinny zostać opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata.

  Na prośbę Rady Nadzorczej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

  Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w konkursie.

  Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:
  „Konkurs do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. – nie otwierać”.
  Zgłoszenie powinno być adresowane do Rady Nadzorczej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

  Kandydaci, których zgłoszenia po weryfikacji uznane zostaną za kompletne będą dopuszczeni do II etapu konkursu, o czym zostaną powiadomieni listem poleconym lub telefonicznie.

  Rada Nadzorcza w II etapie przeprowadzi z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenie poddawane będą w szczególności:
  1) wiedza o strukturze organizacyjnej Spółki, przedmiocie i zakresie jej działania oraz sektorze, w którym działa Spółka, jak również koncepcja ewentualnych zmian umożliwiających wyeliminowanie czynników negatywnie oddziałujących na kondycję finansową Spółki;
  2) doświadczenie zawodowe;
  3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
  4) znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości.

  Na prośbę kandydata w siedzibie Spółki zostaną udostępnione dokumenty odnoszące się do struktury organizacyjnej Spółki, przedmiotu i zakresu jej działalności (z wyłączeniem umów, których stroną jest Spółka) oraz sytuacji finansowej Spółki (sprawozdania finansowe za lata 2012-2016). Przed udostępnieniem dokumentów, kandydat złoży pisemne oświadczenie obejmujące zobowiązanie do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.

  Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały w siedzibie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.
  Termin przeprowadzenia rozmowy zostanie wskazany kandydatowi pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

  Złożone zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

  Prezes Zarządu jest zatrudniany w Spółce na podstawie kontraktu menedżerskiego.

  Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć konkurs bez rozstrzygnięcia.

   

  ===> OGŁOSZENIE – Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. 29.06.2017 <===

Skip to content