• 27 KWI 18
  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Rada Nadzorcza
  Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
   adres: ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
  zaprasza do składnia ofert na funkcję Prezesa Zarządu

  Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki w terminie do dnia 11 maja 2018 roku.
  Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia na adres Spółki.

   

  Kandydatem może być osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiada co najmniej 5-letni staż pracy,
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, jak również za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. list motywacyjny wraz z CV, ze szczególnym uwzględnieniem kariery zawodowej;
  2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: dyplom ukończenia wyższych studiów, dyplom ukończenia studiów podyplomowych (w przypadku, gdy kandydat powołuje się na spełnienie wymogu ukończenia takich studiów), dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. oświadczenie kandydata obejmujące zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
  4. oświadczenia kandydata o:
   • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
   • braku orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji w zarządach spółek kapitałowych,
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów konkursu;
  5. dane adresowe kandydata oraz numer telefonu, pod którym należy się kontaktować z kandydatem.

   

  Kandydat może załączyć inne dokumenty związane z konkursem, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty mogą być złożone w kopiach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  Wszystkie oświadczenia powinny zostać opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata.

  Na prośbę Rady Nadzorczej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

  Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu ofertowym.

  Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:
  „Oferta na funkcję Prezesa Zarządu spółki Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. – nie otwierać”.
  Zgłoszenie powinno być adresowane do Rady Nadzorczej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

  Rada Nadzorcza po wstępnej ocenie przeprowadzi z wybranym kandydatem lub kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

  Na prośbę kandydata w siedzibie Spółki zostaną udostępnione dokumenty odnoszące się do struktury organizacyjnej Spółki, przedmiotu i zakresu jej działalności (z wyłączeniem umów, których stroną jest Spółka) oraz sytuacji finansowej Spółki. Przed udostępnieniem dokumentów, kandydat złoży pisemne oświadczenie obejmujące zobowiązanie do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.

  Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały w siedzibie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

  Termin przeprowadzenia rozmowy zostanie wskazany kandydatowi pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

  Złożone zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

  Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rozpatrywanie ofert bez rozstrzygnięcia.

  Przewodniczący
  Rady Nadzorczej
  Krzysztof Szałapski

  ===> OGŁOSZENIE – Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. 26.04.2018 <===

Skip to content